Theses 

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov z účtovného hľadiska a jeho uplatňovanie v daňovej praxi – Andrea Ružeková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea Ružeková

Bakalářská práce

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov z účtovného hľadiska a jeho uplatňovanie v daňovej praxi

Abstract: Deferral and accrual adjusting entries are the important issues in application of matching principle and prudence principle of accounting while preparing the financial statements. Accruals and deferrals affect not only an annual trading income but also a tax base determined by modifications of an income from operations. The aim of my bachelor thesis is to prove foundation and importance of making the adjusting entries; to provide a complex view of accruals and deferrals from the accounting and tax aspects. It is focused on deferral and accrual adjusting entries made in double-entry bookkeeping of enterprises. The bachelor thesis consists of three chapters. The first chapter is dedicated to theory and general definitions, accounting and tax laws, methods of bookkeeping. The content of the second chapter is the application of theoretical knowledge in the company Kratos. In the third chapter I attended to bookkeeping entries of specific accounting transactions, whereas I came to the certain conclusions. I also drew up my opinions and suggestions in this section.

Abstract: Časové rozlíšenie nákladov a výnosov je významným nástrojom uplatnenia akruálneho princípu a princípu opatrnosti pri zostavovaní účtovnej závierky. Položky časového rozlíšenia ovplyvňujú nielen výsledok hospodárenia, ale aj základ dane, ktorý získame úpravou výsledku hospodárenia. Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na opodstatnenosť a dôležitosť časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Poskytnúť na ne komplexný pohľad a to nielen z účtovného hľadiska, ale aj z daňovej praxe. Zameriavam sa na časové rozlíšenie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve podnikateľských subjektov. Práca sa skladá z troch kapitol. Prvá kapitola je venovaná teórií a to všeobecným definíciám, právnej úprave nákladov a výnosov z účtovného a daňového hľadiska, spôsobu účtovania. Obsahom druhej kapitoly je aplikácia teoretických poznatkov v spoločnosti Kratos s. r. o. V tretej kapitole sa venujem účtovaniu konkrétnych účtovných prípadov, pričom som dospela k určitým záverom. V tejto časti som načrtla moje názory a návrhy.

Klíčová slova: Náklady, Výnosy, Príjmy, Výdavky, Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, Účtovné a daňové hľadisko, Účtovanie časového rozlíšenia, Súvaha, Costs, Returns Revenues, Charges, Accruals and Deferrals, Accounting and Tax, Aspects, Bookkeeping, Balance sheet

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Katedra financií NHF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 2. 2016 19:01, 6. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz