Theses 

Válečný komunismus - represivní systém sov. Ruska – Jiří SEKYRA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Jiří SEKYRA

Diplomová práce

Válečný komunismus - represivní systém sov. Ruska

War communism - suppressive system of Soviet Russia

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá válečným komunismem a zaměřuje se zejména na to, jaký dopad měla tato ekonomická politika sovětského Ruska v letech 1918-1921 jednak na oblast práva, ale také na život běžných obyvatel země. Úvod práce se zaobírá říjnovou revolucí, brestlitevským mírem, občanskou válkou a vojenskou intervencí zahraničních mocností v sovětském Rusku. Dále jsou v práci charakterizována nejdůležitější opatření válečného komunismu, přičemž je v ní zaměřeno hlavně na centralizaci zásobování, tzv. prodrazvjorstku, také na nacionalizaci průmyslu, pracovní povinnost, komuny a negaci funkce peněz. V závěru této diplomové práce je také popsán vliv válečného komunismu na oblasti práva rodinného, dědického a trestního. Jsou zde také charakterizovány dekrety o soudu, mimosoudní represe a také vymezeno, co je rozuměno pod pojmem revoluční právní vědomí.

Abstract: This diploma thesis deal with war communism and is especially focused on impact, which had this economic policy of soviet Russia in 1918-1921 not only in the sphere of law, but also in the life of ordinary people. Introduction of thesis describes October revolution, Brest-Litovsk peace, civil war and military intervention of foreign powers in soviet Russia. Further are characterized the most important measures of war communism, with special focus on centralization of supplying, so called prodrazvyorstka, nacionalization of industry, working duty, commune and negation function of money. In the end of the thesis is also described the influence of war communism on spheres of family, hereditary and criminal law. In this part are also characterized decrees on court, extrajudicial repression and also defined, what means revolutionary legal consciousness.

Klíčová slova: dekrety o soudu, mimosoudní represe, nacionalizace, občanská válka, prodrazvjorstka, revoluční právní vědomí, říjnová revoluce, válečný komunismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

SEKYRA, Jiří. Válečný komunismus - represivní systém sov. Ruska. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz