Theses 

PŘÍRUČKA NEJEN PRO MLADÉ HASIČE - Jak se chovat, když ...? – Daniela PETŘEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daniela PETŘEKOVÁ

Bakalářská práce

PŘÍRUČKA NEJEN PRO MLADÉ HASIČE - Jak se chovat, když ...?

THE MANUAL NOT ONLY FOR YOUNG FIREFIGHTER - What to do, when...?

Anotace: Cílem práce bylo na základě studia zákonů, vyhlášek, pomůcek pro školy, pomůcek Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a s využitím informací ze Záchranného kruhu sestavit praktickou příručku obsahující informace k ochraně obyvatelstva pro nejmenší mladé hasiče. V teoretické části bakalářské práce byly rozebrány příslušné zákony, další právní předpisy, odborná literatura a jiné informační zdroje z oblasti ochrany obyvatelstva. Jsou zde rozebírány vybrané oblasti ochrany obyvatelstva, jako například varování a informování obyvatelstva, evakuace či ukrytí obyvatelstva, jeho dekontaminace a poskytnutí první pomoci. Dále jsou popsány vybrané mimořádné události a jejich problematika. V praktické části byly realizovány rozhovory s vedoucími mladých hasičů, kteří by tuto příručku mohli šířit a využívat při trénincích a jiných akcích s mladými hasiči. Rozhovory byly uskutečněny se šesti vedoucími a výsledky jejich odpovědí byly porovnány mezi sebou. Z odpovědí vyplývá, že sbory dobrovolných hasičů příručku pro mladé hasiče zaměřenou na oblast ochrany obyvatelstva nemají, že by s ní rádi pracovaly a chtěly by, aby byla zpracovaná pro děti přitažlivým způsobem a obsahovala i úkoly pro ty nejmenší mladé hasiče. Pro výzkumnou otázku "Obsahují dokumenty dostatek informací na sestavení příručky pro vzdělávání a zkvalitnění znalostí nejmenších mladých hasičů v ochraně obyvatelstva?" byla snaha shromáždit co nejvíce informací k dané problematice a příručku vytvořit ze získaných poznatků s ohledem na výsledky rozhovorů. Vytvořená příručka byla zařazena do výsledků bakalářské práce. Bylo dokázáno, že dokumenty obsahují dostatek informací pro vytvoření příručky, která bude sloužit na vzdělávání a zkvalitnění znalostí nejmenších mladých hasičů.

Abstract: This manual is based on the laws, promulgation and tools of the Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR and The Ministry of Education, Youth and Sports and with the information from Záchranný kruh. It´s goal is to create practical manual including information about protecting inhabitants for the youngest firefighters. In the theoretical part of the bachelor´s work, I analyzed specific laws, other regulations, literature and other sources of information from the field of inhabitants protection. Certain areas of inhabitants protection are analyzed, for example informing and warning, evacuations or sheltering the citizens, their decontamination and providing first aid. Furthermore, I explained certain rare cases and its problematic. In the practical part I realized interviews with the chiefs of the young firefighters, who could spread this manual and use it during the training and other shared events of young firefighters. Interviews were done with six chiefs and their answers were compared. The results are, that the groups of voluntary firefighters doesn´t have such or different manual that they like it and would use it, however it needs to have an attractive concept and tasks made so that even the smallest firefighters can do them. Research question: Do the documents include enough information to create a manual for a higher quality of education of the smallest firefighters to protect inhabitants? There was an effort to gather as much information for this case and create a manual from the gathered knowledge and the interviews result. By creating the manual, it is proofed that the documents have enough information to create an manual, that will help educating the smallest young firefighters.

Klíčová slova: improvizovaná ochrana, jak se chovat, mimořádná událost, mladí hasiči, ochrana obyvatelstva, příručka, tísňové volání, ukrytí, varování, vedoucí hasičů, sbor dobrovolných hasičů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Libor Líbal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54404 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PETŘEKOVÁ, Daniela. PŘÍRUČKA NEJEN PRO MLADÉ HASIČE - Jak se chovat, když ...?. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz