Theses 

Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí – Jakub DOLEČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub DOLEČEK

Diplomová práce

Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí

Live action role playing as tool of popularization of science and validation of knowledge

Anotace: Larp neboli live action role playing je formou hry v rolích připodobnitelnou k improvizovanému divadlu bez diváků. V České republice jsou larpy vnímány především jako volnočasová aktivita. Autor představuje edukační larpy, které svým záměrem přesahují relaxační účel hry. Koncepce těchto her je podložena empirickými poznatky i českými a zahraničními výzkumy. Autor prezentuje potenciál edukačních larpů, jakožto nástroje popularizace vědy a validace znalostí. Ke sběru dat byly použity metody interview, pozorování a dotazník. Data byla kvalitativně analyzována pomocí metody zakotvené teorie. Do výzkumu bylo zahrnuto více než sedm set žáků a studentů z Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastnili PopuLARPu Odyssea Holy zaměřeného na popularizaci chemie. Dále autor prezentuje doporučené standardy pro tvorbu a realizaci edukačních larpů se zaměřením na popularizaci vědy a validaci znalostí vycházejících z kategorií objevených během výzkumu. Rozbor objevených hlavních kategorií: úkoly a výzvy, spoluhráči, atmosféra/uvěřitelnost a motivace doplňuje rozbor subkategorií. Zjištění potvrzují potenciál edukačních larpů v oblastech popularizace vědy a validace znalostí.

Abstract: Larp or live action role playing is form of role playing game similar to improvised theatre without any audience. Larps are perceived mainly as free time activity in Czech Republic. Author presents educational larps, which in their intention reach beyond games´ leisure goal. Conception of those games is backed by empirical knowledge and Czech and foreign researches. Author presents potential of educational larps as tool of popularization of science and validation of knowledge. For data collecting was used methods as interview, observation and questionnaire. Data were qualitatively analysed by grounded theory method. There were over 700 students in Moravian-Silesian region involved in research which participated in PopuLARP Odyssey Holy aimed on popularization of chemistry. Author also presents recommendations for making and realisation educational larps aimed on popularization of science and validation of knowledge based on categories discovered during research. Analysis of main categories: quests, players, atmosphere/believability and motivation complement analysis subcategories. Discoveries confirm potential of educational larps on field of popularization of science and validation of knowledge.

Klíčová slova: live action role playing, larp, edu-larp, edukační hry, popularizace vědy, validace znalostí, design, setting, kooperace, motivace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 18. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOLEČEK, Jakub. Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz