Theses 

Diagnostické metody a zkoušení dřevěných konstrukcí – Leona Slívová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb

Leona Slívová

Master's thesis

Diagnostické metody a zkoušení dřevěných konstrukcí

Diagnostic methods and testing of timber construction

Abstract: Diplomová práce se zabývá zjišťováním mechanicko-fyzikálních vlastností dřeva, užívaného především ke konstrukčním účelům. Práce je zaměřena na dřevo jehličnatých dřevin a to konkrétně dřevo smrkové a borové. Cílem mé práce je zjistit vzájemné souvislosti mezi mechanicko-fyzikálními vlastnostmi konstrukčního dřeva. Mechanicko-fyzikální vlastnosti jsou zjišťovány pomocí různých diagnostických metod. Vzájemné souvislosti jsou vyjádřeny korelací mezi destruktivními a nedestruktivními nebo semidestruktivními metodami. Součástí práce je také vývoj nové semidestruktivní metody, která zkoumá tvrdost dřeva na základě jeho vrtatelnosti. Vyvíjená metoda je alternativou dnes běžně používané vpichové metody zjišťování tvrdosti dřeva. Vztah mezi tvrdostí a pevností dřeva je již dlouhou dobu znám, stále však chybí matematické vztahy pro vzájemný přepočet. Pomocí korelačních vztahů lze z výsledků nedestruktivních či semidestruktivních zkoušek orientačně stanovit pevnost v tlaku, pevnost v ohybu nebo modul pružnosti zkoušeného dřeva. Výsledky celé práce lze aplikovat a prakticky využít při stavebně technických průzkumech dřevostaveb, či historických staveb.

Abstract: The diploma work deals with the detection of mechanical-physical properties of timber used especially for construction purposes. The work is focused on softwood, namely pine and spruce wood. The goal of my work is to find related coherence among individual mechanical-physical properties of structural timber. Mechanical-physical properties are measured by using different diagnostic methods. The related coherence is expressed as correlations between destructive and nondestructive or semidestructiv methods. The work includes development of new semidestructive method which examines the hardness of the timber by his drilling. The developed method is the alternative method to penetration method for detecting hardness of timber, which is commonly used. The relationship between hardness and tensile strength of wood has been known for a long time but there are still missing the mathematical relations for the mutual conversion. With the help of the correlation relationship there can be determined the results of using the nondestructive or semidestructive testing that determine compressive strength, flexural strength or modulus of the elasticity of timber. The results of this thesis can be practically applied and used in the civil engineering surveys of wooden or historical building.

Keywords: Dřevo pro konstrukční účely, borové dřevo, smrkové dřevo, diagnostické metody, nedestruktivní zkoušení dřeva, semidestruktivní zkoušení dřeva, destruktivní zkoušení dřeva, penetrační metoda, mechanicko-fyzikální vlastnosti dřeva, pevnost dřeva, tvrdost dřeva, Kučerova vrtačka, Pilodyn J6, rychlost šíření ultrazvukových vln, korelace, Structural timber, pine wood, spruce wood, diagnostic methods, nondestructive testing of timber, semidestructive testing of timber, destructive testing of timber, penetration method, mechanical-physical properties of timber, tensile strength of wood, hardness of wood, Kucera‘s drilling-machine, ultrasonic wave velocity, correlation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Supervisor: Veronika Franková
  • Reader: Martin Pácalt

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 20:00, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz