Theses 

Měřící pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem – Jakub KRYCNER

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jakub KRYCNER

Bachelor's thesis

Měřící pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem

Measuring workplace for measuring unsymmetrical load supplied by symmetrical source

Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh měřícího pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem napětí. Pro jednotlivá navržená měřící pracoviště se nejdříve provede teoretický výpočet, který určí napětí a proudy protékající jednotlivými fázemi a středním vodičem. Poté se jednotlivá navržená měřící pracoviště prakticky změří. Praktická měření probíhala v elektrotechnické laboratoři Fakulty výrobních technologií a managementu. Nakonec se výsledky výpočtů porovnají s naměřenými hodnotami z praktických měření. Práce poskytuje teoretický i praktický pohled na oblast analýzy třífázových elektrických obvodů s nesouměrnou zátěží.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to design measuring workplace for measuring unsymmetrical loads supplied by symmetrical voltage source. For each proposed measuring workplace was first performed theoretical calculation that determines voltages and currents for particular phases and neutral conductor. Then each proposed measuring workplace practically measured. Practical measurements conducted in the laboratory of the Faculty of Electrical Engineering Production Technology and Management . Finally, the calculation results are compared with measured values from the practical measurement . The work provides theoretical and practical view on the analysis of three-phase electrical circuits with asymmetrical loads.

Keywords: elektrická měření, měřící pracoviště, nesouměrná zátěž, souměrný zdroj, odporová zátěž, odporově- kapacitní zátěž, odporově- induktivní zátěž, protokoly o měření, schémata zapojení, popis měření, porovnání teoretických a naměřených hodnot

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=175197 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRYCNER, Jakub. Měřící pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 17:27, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz