Theses 

Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914) – Mgr. Václav GRUBHOFFER

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Doctoral programme / field:
Historical Sciences / Bohemian History

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Mgr. Václav GRUBHOFFER

Doctoral thesis

Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914)

Illnesses, Death and Funeral Ceremonies in Living Strategies of the Schwarzenbergs (1732-1914)

Abstract: Disertační práce Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732? 1914) se zabývá posledními nemocemi, smrtí, pohřebním rituálem a pohřebišti v životních strategiích představitelů vysoké šlechty v dlouhém časovém období mezi barokní dobou a počátkem 20. století. Jako modelový příklad byl vybrán knížecí rod ze Schwarzenbergu. Úvodní část rozpravy se věnuje dobovému učeneckému diskursu o smrti s důrazem na dějiny medicíny. Lidské umírání podléhalo zhruba od čtyřicátých let 18. století stále více procesu medikalizace, který vyústil v prosazení reforem pohřebnictví do praxe. Ty zcela nově definovaly vztah k umírajícímu a mrtvému tělu a ovlivnily podobu pohřebního rituálu a umístění pohřebiště. Autor předkládané disertace následně konfrontoval svět dobových norem se ?schwarzenberskou zkušeností? se smrtí. Na základě studia pramenů z rodinných archivů schwarzenberské primogenitury a sekundogenitury se pokusil vytvořit obraz o umírání, smrti a pohřbech v prostředí vysoké šlechty a sledovat proměny či stagnace mentality a podoby životního stylu vybrané rodiny prostřednictvím studia jejího přechodového rituálu smrti. Ten se skládal z množství přísně zachovávaných kroků soukromé či veřejné povahy. Zatímco rituál smrtelné postele náležel v občanské době stále více blízkým příbuzným, vystavení těla, zádušní mše a především pohřební průvod se staly příležitostí k demonstraci hodnot urozenosti a vyprávění rodinné historie navenek.

Abstract: The Thesis Illnesses, Death and Funeral Ceremonies in Living Strategies of the Schwarzenbergs (1732?1914) deals with the topics of last illnesses, death, funeral ceremonies and shape of burial places in living strategies of the high aristocracy in a long period of time between the Baroque age and the beginning of the 20th century. The Schwarzenberg family had been chosen as a case study. The initial part of the dissertation focuses on the period intellectual discussion about death and dying with particular stress on the history of medicine. Since the 1740s the human dying had been still more medicalised. The implementation of some funeral reforms from the late 18th century into practice was one of some concrete results of medicalising death. The reforms had a significant impact on changing the attitudes towards dying and dead body and influenced the shape of funeral ceremonies and burial places. Consequently the author of this Ph.D. Thesis compared the period funeral norms with the Schwarzenbergs? experience with death. Having studied written estates of the both family branches, the Thesis tries to reconstruct the shape of dying, death and funerals by the high aristocracy and using the Schwarzenberg transitional ritual of death as an example observes changes or stagnation of collective mentality and life style within the noble society. The last moments by the deathbed in the civil age belonged still more to close relatives, while the display of the body, the requiem mass and mainly the mourning conduct became the opportunity to demonstrate values of the kin and narrate the family history.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2013
  • Accessible from:: 31. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.1.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 1. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRUBHOFFER, Václav. Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914). Č. Bud., 2013. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/2/2019 09:18, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz