Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na mladé lidi ve Španělsku – Bc. Ilona Köhlerová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ilona Köhlerová

Master's thesis

Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na mladé lidi ve Španělsku

Active labour market policy focused on young people in Spain

Abstract: Nezaměstnanost mladých lidí je velkým problémem moderní společnosti, zvláště dnes v období ekonomické krize. Ve Španělsku je tato cílová skupina jednou z nejohroženějších na pracovním trhu a míra nezaměstnanosti mladých lidí se stále zvyšuje. Cílem této práce je nahlédnout na to, jak španělská politika zaměstnanosti reaguje na tento sociální problém a odpovědět otázku: „Jak a v čem podporuje aktivní politika zaměstnanosti ve Španělsku integraci mladých na lidí na trh práce?“ Předmětem zkoumání je nastavení systému aktivních politik zaměstnanosti ve vztahu k mladým nezaměstnaným. Teoretická část je věnována definici problému a postavení mladých lidí na španělském trhu práce. V empirické části je provedena analýza aktivních politik zaměstnanosti a to pomocí technik sekundární analýzy dat a analýzy dokumentů. Po provedení analýzy lze konstatovat, že opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou málo zaměřeny na zkoumanou cílovou skupinu a ovlivňují malé procento mladých nezaměstnaných. Slabinou aktivních politik zaměstnanosti je jejich evaluace, která víceméně neexistuje, stejně tak jako nesystematicky vedené statistiky

Abstract: Youth unemployment is a major problem in modern society, especially now during the economic crisis. In Spain this target group is one of the most vulnerable at the labor market and the unemployment rate for young people keeps increasing. The aim of this work is to look at how the Spanish employment policy responds to this social problem and to answer the question: "How the active employment policy in Spain does supports the integration of young people into the labor market? The subject of investigation is the setting of active employment policies in relation to young unemployed. The theoretical part is devoted to the definition of the problem and the situation of young people on the Spanish labor market. The empirical part focuses on the analysis of active employment policies using secondary data analysis and document analysis. After the analysis, it can be stated that Spanish active employment policy measures are poorly designed to the target group of young people and affect a small percentage of young unemployed. The weakness of Spanish active employment policies is lack of the evaluation and little systematic statistics.

Keywords: Aktivní politika zaměstnanosti, Nezaměstnanost mladých lidí, Trh práce, Španělsko

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:49, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz