Theses 

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence – Mgr. Tereza Demlová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

Display description

Mgr. Tereza Demlová

Master's thesis

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence

An Excessive training load in the context of preferred coping strategies in adolescence

Abstract: Primárním cílem diplomové práce bylo zmapovat výskyt psychologických aspektů případného přetrénování u sportovců ve vývojovém období adolescence v českých sociokulturních podmínkách a ověřit možné souvislosti mezi vnímanou úrovní tréninkové zátěže a preferovanými copingovými strategiemi dospívajících sportovců, se zaměřením na vztah mezi úrovní vnímané zátěže a intenzitou tréninkové přípravy a současně ověřit základní psychometrické charakteristiky použitých metod pro účely navazujícího výzkumu. Empirická část je založena na kvantitativním výzkumu, výzkumný soubor tvoří 230 sportujících adolescentů ve věku 14 – 20 let. Mezi respondenty nebyl nalezen vzorek vykazující známky přetrénování. Byl zjištěn vztah mezi copingovými strategiemi a úrovní vnímané zátěže u sportovců, konkrétně u strategií vyhýbání. Přínosem práce jsou zejména výsledky v kontextu ověřování metod pro měření zvládání zátěže, Training distress scale a Profile of Mood States, vykazující dobrou reliabilitu a vzájemnou korelaci.

Abstract: Main aim of the diploma thesis was to map the occurrences of the possible psychological consequences caused by overtraining, in the group of the adolescent sports professionals from the Czech sociocultural environment and verify whether does exist the correlation between perceived level of training load and coping strategies in the reference group, with the special focus on the specific relationship between the intensity of the training and the level of perceived strain. Finally also to verify the basic psychometric characteristics of the used methods for the following research purposes. The empirical part of the thesis is based on the quantitative research. The Research sample includes 230 adolescents between the age of 14 to 20 years. However, there is no proven evidence of overtraining among the respondents, the correlation between the coping strategies and perceived training load does exist, specifically in the case of avoidance strategy. The particular contribution of the thesis is based on the obtained results, which shows, in the context of verifying the methods for measuring the level of the perceived strain, Training distress scale a Profile of the Mood States, solid reliability, and mutual correlation.

Keywords: copingové strategie, přetrénování, zátěž, únava, sportovní psychologie, coping strategies, ovetraining, load, fatigue, sport psychology

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 01:35, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz