Theses 

Výchova dítěte v homoparentální rodině a genderové stereotypy z pohledu lesbických matek v kontextu společnosti – Mgr. Pavla Kremserová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Pavla Kremserová

Bachelor's thesis

Výchova dítěte v homoparentální rodině a genderové stereotypy z pohledu lesbických matek v kontextu společnosti

Child's upbringing in homoparental family and gender stereotypes from perspective of lesbian mothers in the context of society

Abstract: Cílem bakalářské práce nazvané „Výchova dítěte v homoparentální rodině a genderové stereotypy z pohledu lesbických matek“, je zmapovat zkušenost informantek na téma homoparentální rodiny z hlediska genderových stereotypů v kontextu společnosti. Cílovou skupinou této práce jsou lesbické matky. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a výzkumné. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje základní pojmy, které celou práci provázejí. Druhá kapitola se věnuje genderovým stereotypům ve výchově dětí. Poslední kapitola představuje homoparentální rodinu z hlediska již zmíněných genderových stereotypů. Výzkumná část, je také rozdělena na tři kapitoly. Začátek této části, je věnován metodologii výzkumu, v rámci níž jsou vymezené cíle, výzkumné otázky a strategie výzkumu. Prostřední kapitola již popisuje zvolenou metodu analýzy dat - Interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA), s praktickou ukázkou postupu rozboru skutečných dat. Výzkumná data, získaná od tří informantek, jsou následně případ po případu popsána a interpretována v kapitole poslední.

Abstract: The aim of this bachelor called “Raising a Child in a Homoparental Family and Gender Stereotypes from Lesbian Mothers’ Point of View” thesis is to map the informants’ experience regarding homoparental family as seen from the gender stereotypical point of view in the context of society. This thesis is targeted on lesbian mothers. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical one. The theoretical part is further split into three chapters. The first chapter describes basic terms used throughout the thesis. The second chapter is dedicated to gender stereotypes in the upbringing of children. The last chapter introduces homoparental families from the viewpoint of these gender stereotypes. The research part is also split into three chapters. Its beginning is dedicated to the research method; the research goals, questions and strategies are set here. The middle chapter aims to describe the concrete research method: Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), with a practical demonstration of the data analysis process. The research data, collected from three female respondents, are one by one described and interpreted in the last chapter.

Keywords: dítě, výchova, genderový stereotyp, sociální role, homoparentální rodina, společnost, sociální vztahy, heteroparentální rodina, pohlaví, postmoderní rodina, moderní rodina, Child, raising, gender stereotype, social role, homoparental family, society, social relationships, heteroparental family, sex, postmodern family, modern family

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 03:35, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz