Theses 

Tourist satisfaction and loyalty to the destination in the context of a perspective source market. – Ing. Lyaysan Mavlikaeva

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Doctoral programme / field:
Economics and management / Business management and economics

Ing. Lyaysan Mavlikaeva

Doctoral thesis

Tourist satisfaction and loyalty to the destination in the context of a perspective source market.

Tourist satisfaction and loyalty to the destination in the context of a perspective source market.

Abstract: Hlavním cílem dizertace je specifikace faktorů spokojenosti turistů, které význam-ně ovlivňují loajalitu návštěvníka vybrané destinace. Výzkum byl realizován na ruských turistech, kteří jsou chápani jako perspektivní zdrojový trh pro příjezdový cestovní ruch České republiky. Byl navržen model loajality návštěvníka k destinaci a vysloveny hypotézy o vztazích mezi faktory spokojenosti a loajalitou k destinaci.Výstupy kvalitativního výzkumu zaměřeného na faktory spokojenosti (hloubkové rozhovory s odborníky v cestovním ruchu a turisty) byly následně zahrnuty do dotazníkového šetření mezi návštěvníky ČR z Ruské federace. Celkem bylo osloveno 546 ruských turistů. Nejdůležitější faktory spokojenosti turistů byly identifikovány za využití explorační faktorové analýzy (EFA). Souběžně byly určeny také faktory způsobující nespokojenost ruského návštěvníka. Následně byla porovnána důležitost zkoumaných faktorů a výkon těchto faktorů (spokojenost turistů s faktorem) pomocí IPA analýzy (importance performance analysis). Nav-ržený model loajality k destinaci byl potvrzen pomocí konfirmační faktorové analýzy (CFA) a modelu strukturálních rovnic (SEM). Loajalitu k destinaci význam-ně ovlivňují faktory: faktory související s dopravou, jídlem, ceny a atraktivity desti-nace. Současně byl řešen dílčí kvantitativní výzkum s 340 ruskými turisty, kteří doposud Českou republiku nenavštívili. Oba výše zmíněné výzkumy komparují asociace s ČR a překážky návštěvy České republiky mezi dvěma skupinami turistů (kteří již ČR navštívili a kteří ČR nenavštívili). V závěru jsou na základě získaných výsledků vyvozeny manažerská doporučení pro destinační manažery a poskyto-vatele služeb.

Abstract: The primary objective of this research is to determine the important satisfaction factors which are significantly affect destination loyalty. Research was carried out on Russian tourists who are perceived to be one of the important sources for the Czech incoming tourism. A model of destination loyalty was proposed and hypoth-eses about relationships between satisfaction factors and destination loyalty were developed.The qualitative data represented by satisfaction factors and achieved by in-depth interviews with tourism specialists and tourists were included to questionnaire survey. A total of 546 Russian tourists were involved in the main questionnaire survey. The most important tourist satisfaction factors were extracted using ex-ploratory factor analysis (EFA). Dissatisfaction factors were also determined. Addi-tionally, tourist perceived importance and satisfaction by destination attributes were compared using importance performance analysis (IPA). The proposed des-tination loyalty model was confirmed by applying confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation model (SEM). As a result, the satisfaction factors related with transport, food, price, attractions and activities significantly influence the destination loyalty. Additional quantitative research of 340 Russian tourists who didn’t visit the Czech Republic was also conducted. Both above mentioned researches compare the associations and the barriers of visiting the Czech Repub-lic between two groups of tourists (who visited the country and who never been there). Finally, the managerial recommendations were drawn based on the study findings.

Keywords: Loajalita k destinaci, Česká republika, příjezdový cestuvní ruch

Keywords: the Czech Republic, Destination loyalty, incoming tourism

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/39586 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 11:05, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz