Theses 

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ – Bc. Renata Binderová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Binderová

Bachelor's thesis

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ

Realization health prevention and prevention risk forms behaviour in inveroment primary school

Abstract: Bakalářská práce pojednává o realizaci zdravotní prevenci v oblasti úrazů, sexuální výchovy a poruch příjmu potravy. Dále je práce zaměřena na výskyt sociálně – patologických jevů, do kterých je zahrnuta prevence šikany, kyberšikany, xenofobie, rasismu, záškoláctví, užívání návykových látek, delikvence a kriminality a patologického hráčství. Teoretická část je rozdělena do jednotlivých kapitol, které stručně přibližují danou problematiku. Kvalitativní výzkum poskytuje informace o realizaci prevence v prostředí základních škol. Získaná data jsou analyzována pomocí otevřeného kódování.

Abstract: The thesis deals with the implementation of health prevention on injuries, sexual education and eating disorders. It is also focused on the occurrence of socially - pathological phenomena in which is included the prevention of bullying, cyber bullying, xenophobia, racism, truancy, substance abuse, delinquency and crime and compulsive gambling. The theoretical part is divided into chapters, which are briefly describing the topics. Qualitative research provides information on the implementation of prevention in elementary schools. Gathered data are analyzed using open coding.

Keywords: rizikové chování, prevence, školní metodik prevence, zdraví risk behaviour, prevention, school metodic prevention, health

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 17:10, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz