Theses 

Návrh osobních ochranných prostředků podle nejnovějších poznatků vědy a techniky při hornické činnosti na povrchu a úpravě a zušlechťování nerostů – Miroslava Štréblová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Miroslava Štréblová

Master's thesis

Návrh osobních ochranných prostředků podle nejnovějších poznatků vědy a techniky při hornické činnosti na povrchu a úpravě a zušlechťování nerostů

This thesis is a proposal of personal safety means of workers according of the latest findings of sience and technology of mining activities on the surface and also processing and refinement of minerals

Anotácia: Diplomová práce se zabývá charakteristikou používaných osobních ochranných pracovních pomůcek pro eliminaci rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců Severočeských dolů, a. s. v lokalitě Doly Nástup Tušimice při provádění hornické činnosti na skrývkovém provozu. Cílem práce je na základě vyhodnocení současného stavu ochrany života a zdraví pracovníků z hlediska platné legislativy a s využitím nejnovějších poznatků vědy a techniky navrhnout a ekonomicky zhodnotit co nejmodernější typy možných osobních ochranných pracovních pomůcek (ochranné přilby, obuv, brýle, rukavice) a navrhnout jejich používání pro vybrané pracovní profese.

Abstract: The dissertation deals with the characteristics of used personal protective equipment (PPE) to eliminate the risk of occupational accidents and occupational diseases of employees North Bohemian coal mines PLC located in Doly Nástup Tušimice during mining operations to overburden operation. The aim of this work is to assess the current condition of life and health protection of workers using the latest scientific and technical knowledge to design and economically evaluate the most advanced possible types of personal protective equipment (safety helmets, footwear, glasses and gloves).

Kľúčové slová: osobní ochranné pracovní pomůcky, riziko, pracovní úraz, hornická činnost, ochranná přilba, obuv, brýle, rukavice

Keywords: personal protective equipment, risk, work accidents, mining, safety helmet, footwear, glasses, gloves

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedúci: Mária Jarolimová
  • Oponent: Jiří Kučera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 01:49, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz