Theses 

Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school. – Michaela MAŠATOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Michaela MAŠATOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.

Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.

Anotácia: V bakalářské práci se zabývám vzájemnou spoluprácí mezi mateřskou a základní školou a to především na sloučených pracovištích. Věnuji se charakteristice vývojového období předškolního věku, školní připravenosti, školní zralosti a jejich oblastem, jejichž správný vývoj je nezbytný pro úspěšný školní začátek. Se vstupem do základní školy je spojena také adaptace dítěte na nové prostředí a tuto problematiku zmiňuji v teoretické části práce. Dále se věnuji konkrétním formám vzájemné spolupráce, snažím se je jednotlivě charakterizovat. Protože svou práci směřuji ke sloučeným pracovištím, uvádím také výchozí legislativní dokumenty, které jsou závazné pro mateřské a základní školy. V praktické části práce jsem uskutečnila dotazníkové šetření mezi pedagogy mateřských a základních škol. Opět jsem se zaměřila na vzájemnou spolupráci a porovnávala jsem názory pedagogů v této oblasti. V závěru praktické části vyhodnocuji získaná data.

Abstract: In this thesis I have aimed at reciprocal co-operation between nursery schools and primary schools, above all in consolidated workplaces. I have focused on characteristics of pre-school developmental period, school readiness and school maturity and their spheres, in particular. Their correct development is necessary for successful start of school attendance. The beginning of primary school attendance is also connected with children´s adaptation to new environment. Therefore, I also have focused on this issue in the theoretical part of the thesis. Furthermore, I have specialised in concrete forms of reciprocal co-operation and I have tried to characterise those severally. Since the thesis is focused on consolidated workplaces, I also have introduced certain essential legislative documents that are obligatory for both nursery and primary schools. In the practical part of the thesis I have presented nursery and primary school teachers with a questionaire. I have focused on reciprocal co-operation again and I have compared teachers´ opinions about this sphere. In the resume of the practical part I have evaluated acquired data.

Kľúčové slová: předškolní věk, spolupráce, sloučená pracoviště, školní připravenost, školní zralost

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2012
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MAŠATOVÁ, Michaela. Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 19:17, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz