Theses 

Specifika práce učitele na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení – Bc. Alena Kubíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Alena Kubíčková

Master's thesis

Specifika práce učitele na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení

Specifics of teachers's at one-room schools focusing on pupils with specific learning difficulties

Anotácia: Diplomová práce se zabývá specifickou prací učitele na málotřídní škole a zaměřuje se na zde integrované žáky se specifickými poruchami učení. Teoretická část práce popisuje legislativní rámec vzdělávání, pojem specifické poruchy učení, jejich projevy a etiologii, vysvětluje pojem málotřídní škola, zabývá se vývojem osobnosti jedince mladšího školního věku, rodinou a preferováním výchovných stylů, vývojem zdravého jedince a jedince se specifickými poruchami učení, systémem vzdělávání žáků s poruchami učení a rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Teoretická část dále přibližuje vzdělávání žáků v heterogenní třídě, individualizaci, diferenciaci, styly učení, hodnocení, klasifikaci a vztahy ve třídě. Praktická část práce se věnuje kvalitativnímu šetření, které zkoumá specifika problematiky diferencované výuky na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení.

Abstract: Diploma work is dealing with specific teacher’s work at small school and focuses on integrated pupils with unique learning disorders. Theoretical section describes legislative frame of education, term specific learning disorder, its symptoms and etiology. It is also explaining term small school, is dealing with personality development of the elementary school age, family and preferable upbringing styles, development of healthy individual and person with specific learning disorders, as well as educational system for pupils with learning disorders and global education programme for elementary education.Theoretical section approaches education in heterogenous class, individualization, differentiation and is also describing teaching styles, evaluation, classification and relations in the class. Practical section sets to qualitative survey, which is searching specificity of differentiable education at small school with a view to pupils with specific learning disorders.

Kľúčové slová: Málotřídní škola, specifika práce, specifické poruchy učení, individualizace, diferenciace, heterogenita, edukace, rámcový a školní vzdělávací program, styly učení, osobnost jedince mladšího školního věku, individuální a skupinová forma výuky, small school, work specification, specific learning disorders, individualization, differentiation, heterogeneity, education, general and school education programme, teaching styles, individual personality of the elementary school age, individual and group educational systém and expression of specific learning disorders, term small school, feel of the place, atmosphere and relationships.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedúci: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 18:55, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz