Theses 

Metodika měření a vyhodnocování výkonnosti procesů v systému managementu kvality podniku – Bc. Václav Vobora, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Václav Vobora, MBA

Master's thesis

Metodika měření a vyhodnocování výkonnosti procesů v systému managementu kvality podniku

Methodology of process performance measurement and evaluation in the organization Quality Management System

Anotácia: Diplomová práce řeší problematiku měření a vyhodnocování výkonnosti procesů v rámci zavedeného systému řízení kvality. Jako výchozí hypotéza byl stanoven předpoklad, že lze nalézt a aplikovat takové ukazatele výkonnosti, které charakterizují efektivitu nejen realizačních procesů, ale také procesů podpůrných a pomocných. Cílem diplomové práce je tedy pomocí analýzy produktů činnosti nalézt a stanovit vhodné postupy měření a sběru dat a na jejich základě navrhnout výpočty vhodných ukazatelů zobrazujících výkonnost daných realizačních i pomocných procesů. Výsledkem je pak celý souhrn vhodných parametrů a jejich aplikace pro zjištění výkonnosti konkrétních procesů v rámci procesní mapy podniku či organizace. Jedná se jak o ukazatele charakterizující výkonnost realizačních procesů, tak i o ukazatele výkonnosti procesů podpůrných a pomocných. Součástí výstupu práce je i návrh dalších možností zlepšování především v oblasti interpretace a distribuce naměřených výsledků v jednotlivých manažerských úrovních organizační struktury, ale i směrem k externím uživatelům. Další podněty ke zlepšení jsou navrženy v oblasti efektivního sběru dat a zpracování.

Abstract: Diploma thesis solves the dilemma of the process efficient measurement and evaluation within implemented system of quality management. As initial hypothesis there has been set the assumption that there is possible to find and apply such process efficiency indicators which they characterize the not only main process efficiency but supportive and auxiliary processes as well. Based on product analysis the objective of this diploma thesis is found and set-up the appropriate indicators informing about specific main and auxiliary processes efficiency. The output of the diploma thesis is the comprehensive list of specific indicators and their application for individual process efficiency findings in area of the organization’s process map. It is concerned to indicators characterizing both the main processes efficiency and as well as auxiliary processes. The part of the diploma thesis output is also proposal for other improvements especially in area of the interpretation and distribution of the measured results both in individual managerial levels of business unit organization structure and in toward to external process outputs users. There are also proposed other suggestions for improvement in area of the effective data collection and processing.

Kľúčové slová: Balanced Scorecard (BSC), efektivita, ISO, klíčový ukazatel výkonnosti (KPI), proces, monitoring, sběr dat, systém řízení kvality, uživatel procesu, vlastník procesu, zákazník.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Rada

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 23:52, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz