Theses 

Uživatelská webová rozhraní pomocí technologie triády PHP, Apache, MySQL – Kateřina Vopálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Vopálková

Bachelor's thesis

Uživatelská webová rozhraní pomocí technologie triády PHP, Apache, MySQL

User Web Interface using Triad PHP, Apache, MySQL

Anotácia: Tato práce se zaměřuje na možnosti vytváření webových aplikací a vytvoření konkrétní aplikace pracující nad databází nemocničního informačního systému. V první části práce obsahuje teoretický popis programovacího jazyka PHP, serveru Apache, databázového systému MySQL a frameworku Nette. Dále práce obsahuje stručný popis použitého softwaru – vývojového prostředí Eclipse a webových serverů EasyPHP. V další části práce se nachází teoretický návrh následován popisem reálných částí vytvořené aplikace.

Abstract: This thesis focuses on possibilities of creating web applications and on creating a concrete application, which is able to work with a database from information system in hospital. The first part contains the theoretical description of PHP programming language, Apache server, MySQL database system and Nette Framework. The thesis also contains a brief description of software, which was used to create this application – software development environment Eclipse and web servers EasyPHP. Next part of this thesis is about theoretical design of the application followed by description of real parts of created application.

Kľúčové slová: PHP, Apache, MySQL, Nette Framework, webová aplikace, databáze, administrativní rozhraní, uživatelské webové rozhraní

Keywords: PHP, Apache, MySQL, Nette Framework, web application, database, administrative interface, user web interface

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: Jakub Jirka
  • Oponent: Karel Vlach

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 2. 2019 22:56, 7. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz