Theses 

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence – Mgr. Tereza Demlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Tereza Demlová

Master's thesis

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence

An Excessive training load in the context of preferred coping strategies in adolescence

Anotácia: Primárním cílem diplomové práce bylo zmapovat výskyt psychologických aspektů případného přetrénování u sportovců ve vývojovém období adolescence v českých sociokulturních podmínkách a ověřit možné souvislosti mezi vnímanou úrovní tréninkové zátěže a preferovanými copingovými strategiemi dospívajících sportovců, se zaměřením na vztah mezi úrovní vnímané zátěže a intenzitou tréninkové přípravy a současně ověřit základní psychometrické charakteristiky použitých metod pro účely navazujícího výzkumu. Empirická část je založena na kvantitativním výzkumu, výzkumný soubor tvoří 230 sportujících adolescentů ve věku 14 – 20 let. Mezi respondenty nebyl nalezen vzorek vykazující známky přetrénování. Byl zjištěn vztah mezi copingovými strategiemi a úrovní vnímané zátěže u sportovců, konkrétně u strategií vyhýbání. Přínosem práce jsou zejména výsledky v kontextu ověřování metod pro měření zvládání zátěže, Training distress scale a Profile of Mood States, vykazující dobrou reliabilitu a vzájemnou korelaci.

Abstract: Main aim of the diploma thesis was to map the occurrences of the possible psychological consequences caused by overtraining, in the group of the adolescent sports professionals from the Czech sociocultural environment and verify whether does exist the correlation between perceived level of training load and coping strategies in the reference group, with the special focus on the specific relationship between the intensity of the training and the level of perceived strain. Finally also to verify the basic psychometric characteristics of the used methods for the following research purposes. The empirical part of the thesis is based on the quantitative research. The Research sample includes 230 adolescents between the age of 14 to 20 years. However, there is no proven evidence of overtraining among the respondents, the correlation between the coping strategies and perceived training load does exist, specifically in the case of avoidance strategy. The particular contribution of the thesis is based on the obtained results, which shows, in the context of verifying the methods for measuring the level of the perceived strain, Training distress scale a Profile of the Mood States, solid reliability, and mutual correlation.

Kľúčové slová: copingové strategie, přetrénování, zátěž, únava, sportovní psychologie, coping strategies, ovetraining, load, fatigue, sport psychology

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 19:32, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz