Theses 

Analýza finanční výkonnosti vybraného podniku a odvětví v ČR na bázi ukazatele EVA – Eva Solařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Eva Solařová

Master's thesis

Analýza finanční výkonnosti vybraného podniku a odvětví v ČR na bázi ukazatele EVA

Analysis of the Financial Performance of the Selected Enterprise and Sector in the CR on the Basis of EVA Measurement

Anotácia: Cílem diplomové práce bylo provést analýzu finanční výkonnosti vybraného podniku, kterým byl PRO.MED.CS Praha a.s. a odvětví v němž tento podnik působí, tedy farmaceutického průmyslu v ČR na bázi ukazatele EVA za sledované účetní období 2006 až 2010. Vedle úvodu a závěru je diplomová práce rozdělena do tří hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti podniku a odvětví. V praktické části je nejprve charakterizován podnik a odvětví. U podniku je navíc provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Finanční výkonnost podniku je nejprve hodnocena za pomoci tradičních poměrových ukazatelů a souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně podniku. Následně je aplikován i moderní ukazatel EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí, u nějž je proveden pyramidový rozklad funkcionální metodou a analýza citlivosti. Ekonomická přidaná hodnota je stanovena za sledované období 2006 – 2010 také u odvětví. Na závěr je provedeno srovnání vybraných indikátorů podniku a odvětví.

Abstract: The aim of thesis was to undertake an analysis of the financial performance of the company, which has been selected for PRO.MED.CS Praha a.s. and the industry in which the company operates, the pharmaceutical industry in the Czech Republic on the basis of indicators of the EVA for the reference accounting period 2006 to 2010. In addition to the introduction and conclusion of the thesis is divided into three main chapters. The theoretical part is focused on a description of the methodology of the assessment of the financial performance of the company and the industry. In the practical part is first characterized by the firm and the industry. In addition, the company carried out horizontal and vertical analysis of the balance sheet and the profit and loss account. The financial performance of the enterprise is first assessed by traditional ratios and aggregate assessment models the financial level of the company. Subsequently is applied and the modern EVA pointer based on narrow conception of the value range, which is carried out by pyramid decomposition of functional method and sensitivity analysis. Economic added value is determined for the period 2006-2010 with the industry. The conclusion is made comparison of selected indicators of the company and the industry.

Kľúčové slová: finanční výkonnost, finanční analýza, souhrnné modely, ekonomická přidaná hodnota, pyramidový rozklad, citlivostní analýza

Keywords: financial performance, financial analysis, aggregated models, economic value addend, pyramid decomposition, What-if analysis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedúci: Dana Dluhošová
  • Oponent: Ivana Janková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 15:51, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz