Theses 

Podpora prodeje jako účinný nástroj marketingové komunikace – Bc. Monika Bačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Monika Bačová

Master's thesis

Podpora prodeje jako účinný nástroj marketingové komunikace

Sales promotion as an effective marketing communication tool

Anotácia: Tato závěrečná práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část, které budou spolu vzájemně provázané, a které se stanou průnikem do oblasti podpory prodeje, která je součástí celku zvaný marketingová komunikace. Teoretická část práce nejdříve charakterizuje jasně a stručně marketing a marketingovou komunikaci. Poté bude definována podpora prodeje, bude popsán její význam a cíle. Budou charakterizovány jednotlivé typy a nástroje podpory prodeje. Zmíněn bude také právní rámec a specifika přípravy programu podpory prodeje. Za nejvýznamnější nástroj podpory prodeje můžeme považovat věrnostní programy, proto zde bude kapitola věnována také jim. Navazující praktická část aplikuje získaná data do praxe. V praktické části bude navržen projekt zpracování podpory prodeje pro tento konkrétní obchod. Projekt bude obsahovat popis konkrétních aktivit podpory prodeje, časové vyhodnocení, rizikovou a finanční analýzu. Cílem této práce je zpracovat komplexní projekt, který bude navrhovat do detailů vypracovaný celek podpory prodeje pro konkrétní podnik.

Abstract: This final work will include theoretical and practical part, which will be interconnected together, and become penetration in sales support, which is part of the whole called marketing communication. The theoretical part describes the first clear and concise marketing and marketing communications. It will then be defined as sales promotion, will be described its importance and objectives. Will be characterized by different types of tools and sales support. Mention will also be a legal framework and specific preparation program sales support. The most important tool of sales support we can consider loyalty programs, so there will be a section devoted to them, too. Following practical part applies the data into practice. In the practical part of the proposed project will support the sales process for this particular business. The project will include a description of the specific activities, sales support, time evaluation, risk and financial analysis. The aim of this work is to prepare a comprehensive project that will design the details elaborated unit sales support for the company.

Kľúčové slová: Marketing, ochutnávky, podpora prodeje, projekt, slevy, soutěže, věrnostní program, vzorky, tastes, sales promotion, design, discounts, contests, loyalty program, samples

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 2. 2019 22:57, 7. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz