Theses 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby – Kristýna Vyroubalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna Vyroubalová

Diplomová práce

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

Creation of the Survey to Building Documentation

Anotace: Diplomová práce se zabývá zaměřením a tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. V první části se práce zaměřuje na legislativu a předpisy, které se k této problematice vztahují. Dále jsou uvedeny základní údaje o konkrétní zpracované stavbě a lokalitě, ve které se nachází. Věnuje se také teoretickému popisu použitých geodetických metod měření a údajům o použitých měřických přístrojích. Následující část je věnovaná terénním pracím, postupu při tvorbě bodového pole a podrobném měření. Navazuje samotné zpracování naměřených dat pomocí specializovaných počítačových softwarů a tvorba výstupů.

Abstract: The diploma thesis deals with the survey and creation of the geodetic part of the as-built documentation. In the first part the thesis focuses on the legislation and regulations related to this issue. Below the basic information about the particular structure of interest and its location are mentioned. It also refers to a theoretical description of the surveying methods and the measuring instruments which were used. The next part is aimed at field works, the procedure of creation the point field and surveying. Followed by description of the measured data processing using specialized computer softwares and then creation of the outputs.

Klíčová slova: skutečné provedení stavby, účelová mapa, podélný profil, příčný řez

Keywords: Survey to Building Documentation, As-built Documentation, Cross-sections Drawing, Longitudinal Section

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Pavel Steiniger

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:43, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz