Theses 

Návrh marketingové komunikace pro rozšíření portfolia služeb – Klaudie Sabevová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klaudie Sabevová

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikace pro rozšíření portfolia služeb

Marketing Communication Design for New Services Portfolio

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové komunikace pro společnost působící v odvětví informačních technologií. Základ tvoří teoretická východiska marketingové komunikace a charakteristika odvětví a samotné společnosti. Cílem marketingového výzkumu bylo zjištění postojů respondentů k nově nabízené službě a dále jejich přístup ke komunikačním nástrojům. Pro primární výzkum byla použita metoda elektronického dotazování. Na základě analýz a výzkumů vznikl návrh integrované marketingové komunikace včetně stanovení nákladů.

Abstract: This thesis is about marketing communication designing for company which operates in ICT sector. The thesis is based on teoreticall starting points and characteristics of an ICT sector and the company. The main goal of marketing research was finding out an opinion of respondents to new services and their attitude to communication tools. For primary research an electronic questioning method was used. Based on analysis and research a marketing communiacation was desiged, also including marketing costs.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, marketing služeb, informační technologie, marketingový mix, komunikační nástroje, reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej, direct marketing, marketingový výzkum

Keywords: Marketing communication, marketing services, ICT, marketing mix, communication tools, advertising, sales promotion, public relations, personal selling, direct marketing, marketing research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Kamila Poláková
  • Oponent: David Smotlacha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:51, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz