Theses 

Marketingový výzkum v oblasti trhu s ojetými vozidly – Bc. Tomáš Herout

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Herout

Bakalářská práce

Marketingový výzkum v oblasti trhu s ojetými vozidly

Marketing research in the market for used vehicles

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá představením marketingových výzkumů na trhu s ojetými automobily. V této práci jsem se zaměřil na automobilový trh a jeho analýzu prostřednictvím SWOT analýzy, Porterovy analýzy 5 sil, PEST analýza a analýzy nástrojů 4P. Hlavním cílem práce, stanovit podmínky, na jejichž základě je vhodné pro novou firmu vstoupit na trh. Dílčím cílem je porovnání největších prodejců na automobilovém trhu prostřednictvím výše zmíněných analýz. Práce je rozdělena na úvod, teoretickou část, případovou studii a závěr. Teoretická část vymezuje základní pojmy marketingu, zabývá se automobilovým trhem a představuje marketingové koncepce. Dále je v teoretické části zahrnuta i kapitola o nákupním chování spotřebitelů. V případové studii je představena firma, vstupující na nový trh, dále jsou v případové studii provedeny výše zmíněné analýzy a v závěru práce jsou shrnuty výsledky těchto analýz.

Abstract: This bachelor thesis deals with the introduction of marketing research on the used cars market. In this paper I focused on the automotive market and its analysis through SWOT analysis, Porter analysis of 5 forces, PEST analysis and analysis of 4P tools. The main aim of the work, to determine the conditions on which it is suitable for the new company to enter the market. The partial objective is to compare the largest vendors in the automotive market through the above-mentioned analyzes. The thesis is divided into the introduction, the theoretical part, the case study and the conclusion. The theoretical part defines the basic concepts of marketing, deals with the automotive market and presents marketing concepts. In the theoretical part is also included a chapter on consumers' buying behavior. The case study introduces the company entering the new market, the above mentioned analyzes are also carried out in the case study and the results of these analyzes are summarized at the end of the paper.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, automobilový trh, marketing, nová firma, SWOT analýza, PEST analýza, Porterova analýza 5 sil, marketingový mix 4P, nákupní chování, Maslowova pyramida, autorizovaný prodej, dovozce, trh a tržní prostředí. Marketing research, car market, new company, SWOT analysis, PEST analysis, Porter's five forces analysis, marketing research, marketing mix 4P, buying behavior, Maslow's hierarchy of needs, authorized sale, importer, market and market environment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz