Theses 

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů – Mgr. Kristýna Horáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kristýna Horáčková

Diplomová práce

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů

The effect of interventions of helping workers to the social functioning of juvenile delinquents

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na vliv intervencí pomáhajících pracovníků pobytových středisek výchovné péče na sociální fungování mladistvých delikventů využívajících těchto služeb. Teoretická část práce vymezuje pojmy pomáhající pracovník, středisko výchovné péče, vliv a intervence. Zároveň se zabývá konceptem sociálního fungování, životní situací a problematikou delikvence mladistvých. Metodologická část slouží k popisu strategie a metody výzkumu, sběru dat, etických aspektů a dalších charakteristik výzkumu. Interpretační část přináší odpovědi na jednotlivé dílčí výzkumné otázky, které zodpovídají hlavní výzkumnou otázku. Z výsledků výzkumu vyplývá, že intervence středisek výchovné péče v sociálním fungování mladistvých delikventů zřetelně ovlivňují oblasti komunikace, interpersonálních vztahů, sebereflexe, seberegulace, anticipace a řešení problémových situací.

Abstract: The Master’s thesis is focused on impact of interventions of helping workers in residential educational care centers on social functioning of juvenile delinquents using these services. The theoretical part defines the concepts helping workers, educational care center, influence and intervention. This thesis also deals with concept of social functioning, life situation and issues of juvenile delinquency. The methodological part is describing strategies and methods of research, data collection, ethical aspects and other characteristics of my research. Interpretive part provides answers to individual sectional questions which are responding on main research question. The research results show that interventions of educational care centers meaningly affect to social functional of juvenile delinquents . Social functional of juvenile delinqients is especially affected in communication, interpersonal relationships, self-reflection, self-regulation, anticipation and problem solving areas.

Klíčová slova: mladiství delikventi, sociální fungování, životní situace, intervence, středisko výchovné péče, pomáhající pracovníci juvenile delinquents, social functioning, life situation, interventions, educational care centers, helping workers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:38, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz