Theses 

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia – Fredrika Ndeutala Shagama

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Fredrika Ndeutala Shagama

Bakalářská práce

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia

Anotace: Téma bakalářské práce " Predikce kvality vody ve zbytkové jámě Dolu Skorpion v Namibii" se za prvé zaměřuje na obecné charakteristiky a klasifikace zbytkových jám a pak na fyzikální podmínky studované oblasti tj. klimatologie, geologie a hydrogeologie. Práce dále představuje kvalitu podzemní a povrchové vody a vodní bilanci Dolu Skorpion. Kód numerického modelování MODFLOW byl používán k stanovení koncepčního modelu zbytkové jámě. Poslední část, jež je hlavním cílem této práce se zabývá predikcí kvality vody ve zbytkové jámě po zatopení s využitím modelování geochemické rovnováhy pomocí geochemického modelu PHREEQC. Na konci práce jsou výsledky získané z geochemického modelování, diskuze a závěr.

Abstract: The Bachelor Thesis topic “Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia” firstly focuses on general characteristics and classifications of pit lakes and then on physical conditions of the study area i.e. climatology, geology and hydrogeology. The thesis further presents groundwater and surface water quality of Skorpion Mine, and the water budget of the Pit Lake. A numerical modeling code MODFLOW was used to develop a conceptual model of the Mine Pit. The last part, which is the main objective of this work, is the Pit Lake water quality prediction using geochemical equilibrium modeling, the geochemical model PHREEQC. At the end of the thesis are the results obtained from geochemical modeling, discussion and recommendations, and conclusions.

Klíčová slova: Zbytkové jámy, geochemický rovnovážný model, Důl Skorpion, vodní bilance, MODFLOW, koncepční model, kvalita vody, PHREEQC.

Keywords: Pit lakes, geochemical equilibrium model, Skorpion Mine, water budget, MODFLOW, conceptual model, water quality, PHREEQC

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Naďa Rapantová
  • Oponent: Jiří Beránek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz