Theses 

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – Bc. Lukáš Korbel, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lukáš Korbel, DiS.

Diplomová práce

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Imposing Sanctions in the Offence Proccedings in the Area of Road Safety and Traffic Flow on Roads

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na úsek správního práva trestního konkrétně pak na právo přestupkové. Jejím cílem je kriticky a analyticky popsat, zhodnotit právní úpravu v dané oblasti, přiblížit problematiku sankcionování přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích v rámci přestupkového řízení a to ať již jde o samotnou hranici sazby sankcí pokut, hranici zákazu činnosti, tak i problematiku blokových pokut a sankcionování mladistvých. Diplomová práce obsahuje kapitoly o skutkové podstatě přestupků, následují kapitoly o sankcích, jaká je jejich funkce a účel, jaké jsou zásady pro jejich ukládání a které druhy sankcí se ukládají. Zmíněna je také odpovědnost a ukládání sankcí mladistvým a pojem správního uvážení. Následuje praktická část této diplomové práce, která obsahuje kapitoly o ukládání sankcí za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Abstract: This diploma thesis is focused on the section of the administrative criminal law, specifically then is devoted to issues of administrative law relating to delicts. The purpose of this thesis is to analytically describe, evaluate legislation in this field, describe the issue punishing in the field of transport with focus on substantive aspects of infractions against road safety and highway traffic flow proceedings, where we talk about fine of sanction, prohibition of activities, as well as issues fines and punishing juveniles. The thesis contains chapters about the merits of transgression, followed by chapters on penalties, what is their function and purpose, what are the policies for storing and which types of sanctions to impose. The responsibility of a store juvenile sanctions and the concept of discretion is also mentioned. The practical part of this thesis includes chapters on penalties applicable to infringements against the safety and flow of traffic on the roads.

Klíčová slova: Přestupek, skutková podstata přestupku, sankce, funkce sankcí, pokuta, zákaz činnosti, bezpečnost silničního provozu. Ttransgression, the merits of transgression, sanction, function of sanctions, penalty, prohibition of activities, road safety.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 06:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz