Theses 

Typ vztahové vazby rodiče a její vztah k pozitivní percepci dítěte s autismem – Bc. Kateřina VOJTĚCHOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Kateřina VOJTĚCHOVSKÁ

Diplomová práce

Typ vztahové vazby rodiče a její vztah k pozitivní percepci dítěte s autismem

Parent 's type of attachment and its relation to the positive perception of a child with autism

Anotace: Cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi mírou vztahové úzkostnosti a mírou vztahové vyhýbavosti u rodičů dětí s poruchou autistického spektra a pozitivní percepcí dítěte a zda zkušenosti se vztahy ve vlastní rodině souvisí s percepcí dítěte s PAS. Výzkumné otázky zněly: Jaký je vztah mezi základními dimenzemi dospělé vztahové vazby u rodiče a jeho pozitivní percepcí dítěte s PAS? Jaké jsou zkušenosti s péčí a kontrolou v původní rodině u rodičů a jaký je jejich vztah s pozitivní percepcí dítěte s PAS? Teoretický rámec tvoří teorie vztahové vazby a autismus. Výběrový soubor byl získán metodou nenáhodného příležitostného výběru a metodou sněhové koule. Ve výzkumném šetření byly použity české překlady dotazníků ECR (Experience in Close Relationship), KIPP (Kansas Investory of Parentel Perceptions) a PBI (Parentel Bonding Instrument). Data byla zpracována korelační analýzou za použití Bonferroniho korekce. Analýza dat přinesla 12 signifikantních vztahů z celkových 120 korelací. Po užití Bonferroniho korekce přestaly být tyto vztahy statisticky signifikantní. Nejblíže k signifikantnosti měla pozitivní korelace mezi subškálou Péče (ve vztahu k matce) dotazníku PBI a dimenzí Učení se ze zkušenosti oddílu Pozitivní přínos dotazníku KIPP.

Abstract: The goal of the thesis was to find out what is the relation between extent of attachment anxiety and attachment avoidance of parents of children with autism spectrum disorder and positive perception of a child and if experiences with relations in their own family are related to positive perception of the child with ASD. The research questions asked were: What is the relation between the essential dimensions of adult attachment at the parent and their positive perception of the child with ASD? How big is experience with care and check in their own previous family of the parents and what is their relation with the positive perception of the child with ASD? The theoretical part consists of attachment theory and autism. The research sample was obtained by the non-random - occasional selection method and a snowball method. The research worked with the Czech versions of questionnaires ECR (Experience in Close Relationship), KIPP (Kansas Investory of Parentel Perceptions) and PBI (Parentel Bonding Instrument). The data was processed by a correlation analyses with the use of the Bonferroni correction. The data analyses showed 12 significant relations from 120 correlations. After the use of the Bonferroni correction these relations stopped to be statistically significant. The closest to the significance was a positive correlation between the subscale of Care (in relation to the mother) of the questionnaire PBI and dimension Learning Through Experience with Special Problems in Life of the section Positive Contribution of the questionnaire KIPP.

Klíčová slova: vztahová vazba, autismus, pozitivní percepce, ECR, KIPP, PBI

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215061 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VOJTĚCHOVSKÁ, Kateřina. Typ vztahové vazby rodiče a její vztah k pozitivní percepci dítěte s autismem. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz