Theses 

The impact of illegal mining on forest ecosystem and stream water quality: a case study on river Birim, Ghana and a comparison with the situation in the EU – Bc. Eric Marfo Karikari

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
European Forestry / European Forestry

Bc. Eric Marfo Karikari

Diplomová práce

The impact of illegal mining on forest ecosystem and stream water quality: a case study on river Birim, Ghana and a comparison with the situation in the EU

Vliv nelegální těžby na lesní ekosystém a kvalitu povrchové vody: studie řeky Birim v Ghaně a její srovnání se situací v EU.

Anotace: Nelegální těžba zlata zvaná "galamsey" patří mezi hlavní témata dnešních politiků v Ghaně, stejně jako témata dosažení udržitelnosti rozvoje. Těžba minerálů obecně může vést k velkému rozmachu ekonomiky, protože to ovlivňuje více odvětví průmyslu. Tento fenomén se týká obou legální i nelegální těžby. Každý rozmachem ekonomiky něco stojí. Tato seminární práce má za cíl zhodnotit dopad nelegální těžby na lesních ekosystémech a dopad na kvalitu povrchové vody. Případová studie se týká řeky Birim v Ghaně a její stav je porovnáván se současnou situací v rámci Evropské unie (EU).Přístup a koncept této seminární práce je na úrovni studije. Přesto co se týká kvality a množství sběru dat bylo použito hned několik metod. Data byla sbírána z relevantních zdrojů a zprocesováním několika dotazníků. 270 vzorových dotazníků bylo úspěšně vyhodnoceno a zapracováno do studie. Na základě reakcí respodentů, vlastního pozorování a dalších dostupných údajů z databází bylo zjištěno, že ilegální těžba má jednoznačný negativní vliv na bezprostřední okolí zájmového území. Některé nejčastější negativní účinky nelegální těžbě jsou blíže specifikovány; vyčerpávání přírodních zdrojů, znečištění vodních zdrojů a ničení ekosystémů. Závěrem vyvozuji, že i když není vodních zdojů v rámci EU mnoho je v porovnání neznečištěná a veškerá těžební činnost je řádně regulována.Jako doporučení bylo navrženo, aby vláda, místní orgány a zúčastněné strany zvýšili efektivitu regulace činnosti malých živnostníků horníků za účelem snížení nepříznivých účinků povrchové těžby na bezprostřední okolní a naší země jako celku

Abstract: Illegal gold mining galamsey is an issue of utmost concern in modern day politics in Ghana is sustainable development is to be achieved. Mining for mineral in general can lead to a boom in the economy since it affects multiple disciplines. This phenomenon holds for both legal and illegal mining. There is a cost however associated with this economic boom. This thesis aimed at assessing the impact of illegal mining in forest ecosystems and stream water quality. The case study was on River Birim in Ghana and the trends were compared with the current situation within the European Union (EU). The approach for this thesis was mainly a case study design. However qualitative, quantitative as well as mixed methods was also adopted in the methodology. Data were collected from relevant sources and a set of questionnaires administered. In all, 270 sampled questionnaires were successfully administered out of the total population and were used in the analysis. Based on responses obtained from the respondents, field observation and supporting data available, it was noticed that illegal mining had an adverse effect on the surrounding communities. Some common negative effects of illegal mining identified were; depletion of natural resources, pollution of water bodies and destruction of ecosystems. It was deduced that water, though scarcely available within the EU was comparatively unpolluted and mining activities properly regulated. As a recommendation, it was suggested that government, local authorities and stakeholders should increase efficiency in the regulation of small-scale miners and their activities in order to reduce the ill-effect of mining to surrounding communities and the country in totality.

Klíčová slova: kvalita vody, ekosystém, ilegální těžba, udržitelnost

Keywords: water quality, illegal mining, ecosystem, sustainability

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Novotná, RNDr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52136 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52136/priloha/43725 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 03:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz