Theses 

Vztahy Československa a Království Jugoslávie v letech 1935 - 1938 – Bc. Jana Páleníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Páleníková

Diplomová práce

Vztahy Československa a Království Jugoslávie v letech 1935 - 1938

Relations of the Czechoslovakia and the Kingdom of Yugoslavia in the Years 1935 - 1938

Anotace: Tato magisterská práce se zabývá československo-jugoslávskými politickými vztahy v období od června 1935, kdy se jugoslávským premiérem stal Milan Stojadinović, do přelomu září a října 1938. Úvod práce se věnuje stručnému popisu vývoje obou států do roku 1935 a charakteristice jejich hlavních zahraničněpolitických aktérů ve zkoumaném období. Jádrem práce je analýza politických zpráv a telegramů z československých vyslanectví. Přináší podrobný rozbor upadajícího spojenectví Československa a Jugoslávie v kontextu Malé dohody a mezinárodního vývoje. Závěr práce přibližuje pohled československé diplomatické reprezentace na slábnoucí vzájemné vazby a hodnotí vliv premiéra Stojadinoviće a jeho koncepce zahraniční politiky na daný stav.

Abstract: This master´s thesis deals with the Czechoslovak-Yugoslav political relations in the period from June 1935, when Milan Stojadinović became the Yugoslav Prime Minister, to late September and early October 1938. The introduction is devoted to a brief description of the development of both states until 1935 and to the characterization of their main foreign policy actors in the period under review. The core of the thesis is an analysis of political reports and telegrams from the Czechoslovak embassies. It provides a detailed analysis of declining alliance between Czechoslovakia and Yugoslavia in the context of the Little Entente and of the international development. The conclusion is dedicated to the attitude of the Czechoslovak diplomatic representation to declining alliance with Yugoslavia and evaluates the influence of the Prime Minister Stojadinović and of his foreign policy on the situation.

Klíčová slova: Československo, Jugoslávie, československo-jugoslávské vztahy, meziválečné období, Malá dohoda, Beneš, Krofta, Girsa, Stojadinović, regent Pavel, Mnichovská dohoda, Czechoslovakia, Yugoslavia, Czechoslovak-Yugoslav relations, interwar period, Little Entente, Prince Paul of Yugoslavia, Munich Agreement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz