Theses 

The American Family of the 1950s and its TV Representation – Bc. Zuzana Žilinčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Žilinčíková

Bakalářská práce

The American Family of the 1950s and its TV Representation

The American Family of the 1950s and its TV Representation

Anotace: Tato práce se věnuje témě americké rodiny padesátých let minulého století. Tohle období se nazývá taky zlaté období manželství, protože důležitost rodiny a rodinného života v tomhle období pozoruhodně vzrostla. Úkolem této práce je zmapovat období padesátých let, a to především aspekty, které přispěli k vzrůstu důležitosti rodiny a následně analyzovat reprezentaci rodiny v seriály Dobrodružství Ozzie a Harriet. Práce je rozdělená do troch větších celků. Prvá část se věnuje společenským realitám, které mohou být považované za hlavní hnací síly tohohle vývoje – zejména ekonomická prosperita, které umožnila vzestup rodiny po finanční stránce a politická rétorika, která podporovala lidi k volbě rodinného života myšlenkově i finančně. Druhá část práce se zaobírá rozmachem televize, který je důležitou součástí padesátých let. Televize vyzdvihovala význam rodiny tím, že podporovala členy rodiny, aby zůstali doma sledovat televizi a vysíláním programů, které se soustředili na rodinný život. Rodiny v televizních pořadech reprezentovali část rodin tyhle doby. Ideálním příkladem je seriál Dobrodružství Ozzie a Harriet, který zobrazoval život reální rodiny. Třetí část práce se věnuje diskursivní analýze tohoto seriálu, zejména jej dvou častí – Rivalové (1952) a Novomanželé se usazují (1961). Analýza sleduje prezentované identity, praktiky a připisování významu. Postavy jsou charakterizované velmi jasnými identitami – např. milující muž a otec, a starostlivá manželka a matka. Tato analýza taktéž pozoruje rozdělení genderových rolí, důležitost úspěchu mužů u žen a praktiky potvrzující důležitost instituce manželství. Podobně velký význam je připisovaný samotné rodině. Tyhle hlavní aspekty seriálu byly pozorované v obou epizodách a v průběhu času nedošlo k výrazným změnám.

Abstract: This thesis focuses on the topic of the American family of the 1950s. This era is also called The Golden age of marriage while the importance of family and domesticity rose significantly. The aim of this thesis is to map the aspects that contributed to the rise of importance of family and afterwards to analyze the representation of the 1950s family in the TV series – The Adventures of Ozzie and Harriet. This work is divided in three main parts. The first part describes social realities that can be treated as the main driving forces of this development – booming economy, rise of the middle class and rhetoric of politics that encouraged people to opt for family life ideologically as well as financially. The second part is centered on the expansion of television that is an important component of the 1950s. Television highlighted the importance of family by encouraging family members to stay at home and watch television, and by programming that was in large family-centered. The families presented on television were in part a representation of this era. An ideal example is a sitcom The Adventures of Ozzie and Harriet that features a real life family. The third part is based on the discourse analysis of this series, especially two episodes – The Rivals (1952) and The Newlyweds Get Settled (1961). Analysis is focused on the identities, practices and significance presented in these episodes. The main characters have clearly cut identities e.g. loving husband and father, caring wife and mother. This analysis also observes gender role division of work, the importance of having success with girls and practices confirming the importance of marriage. There is similarly huge significance attributed to a family. These main aspects of the series remained unchanged between the episodes.

Keywords: americká rodina, padesátá léta, televize, sitcom, The Adventures of Ozzie and Harriet, American family, the 1950s, television

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:12, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz