Theses 

Webový framework pro aukční portál – Petr Vohralík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Petr Vohralík

Diplomová práce

Webový framework pro aukční portál

Web Based Auction Portal Framework

Anotace: Obsahem této diplomové práce je vytvoření webového frameworku pro provozování aukčního portálu. V teoretické částí práce je popsána problematika aukcí, historie a porovnání jednotlivých typů aukcí. Dalším krokem teoretické části je porovnání současných internetových aukčních portálů, ve kterém je kladen důraz na grafické a uživatelské ovládací prvky. Ze získaných poznatků je vytvořen seznam funkčních požadavků, na výslednou aplikaci. Dále jsou specifikovány uživatelské role a jejich práva pro práci se systémem. Následuje funkční a datová analýza, specifikující kostru aplikace. Před praktickou částí aplikace je popsán výběr vývojové platformy a navržen vzhled aplikace, se zohledněním využívání aplikace na mobilních zařízení. Pro implementaci aplikace byl použit framework Nette, jehož prvky jsou zmíněny v kapitolách věnujících se vzhledu, optimalizace a bezpečnosti aplikace. Na základě těchto specifikací je implementován webový aukční portál, s podporou kreditních, debetních a online sekvenčních aukcí. Aplikace využívá také nadstandartních JavaScriptových nástrojů pro zefektivnění práce uživatelů se systémem. Závěr této práce hodnotí aplikaci a to formou testování zatížení, hodnocením bezpečnostních prvků a optimalizací aplikace. V poslední kapitole jsou navrženy možnosti na budoucí rozšíření aplikace a shrnut závěr celé práce.

Abstract: Content of this master thesis is to create a web framework for syndication of an auction portal. In the theoretical part of this work the issue auction, history and comparison of different types of auctions are described. The next step of the theoretical part is comparison of current Internet auction portals in which there is an emphasis on graphical and user controls. From acquired knowledge a list of functional requirements for the resulting application is created. Then user roles are specified and their rights to work with the system. Functional and data analysis follow which specify application's framework. Before the practical part of the application a selection of a development platform is described and appearance of the application is designed taking into account the use of application for mobile phones. Framework Nette has been used for implementation of the application. Its elements are mentioned in the chapters regarding appearance, optimisation and application security. Based on these specifications a web auction portal, with the support of credit, debit and online sequential auction, is implemented. The application also uses deluxe JavaScript tools for more efficient work with the system. The conclusions of this work is to evaluate the application in the form of equipment testing, assessment of the safety elements and optimisation of the application. The final chapter contains a proposal of possibilities for future expansion and summary of the whole work.

Klíčová slova: aukce, webový framework, aukční portál, nette, responzivní design, bootstrap, typy aukcí, bezpečnost webových aplikací

Keywords: auctions, web framework, auction portal, nette, responsive design, bootstrap, type of auctions, security of web applications

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Libor Holub

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz