Theses 

Možné ohrožení a připravenost obyvatelstva k sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci – Bc. Žaneta GALEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Žaneta GALEKOVÁ

Diplomová práce

Možné ohrožení a připravenost obyvatelstva k sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

Possible threat and preparedness of population for self-protection and providing mutual help

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zjištění vnímání jaderné elektrárny Temelín, jako potenciálního zdroje ohrožení, obyvatelstvem žijícím v zóně havarijního plánování a zjištění vnímání potenciálních zdrojů ohrožení vybraných subjektů jako je např. plavecký bazén, zimní stadion, pivovary, mrazírny atd., nacházející se na území města České Budějovice. Cílem diplomové práce je také zjištění a porovnání úrovně stávajícího stavu informovanosti a připravenosti obyvatelstva žijícího v zóně havarijního plánování JE Temelín, informovaných především prostřednictvím příruček a kalendářů vydávaných držitelem povolení, a obyvatelstva žijícího na území města České Budějovice pro případ vzniku mimořádné události. Hypotéza diplomové práce předpokládala, že informovanost a připravenost obyvatelstva žijícího v zóně havarijního plánování JE Temelín by měla být ve srovnání s obyvatelstvem žijícím na území města České Budějovice na lepší úrovni. Z výsledků dotazníkové průzkumu je patrné, že informovanost obyvatelstva v obou těchto lokalitách je na přibližně stejné úrovni, a tudíž hypotéza diplomové práce nebyla potvrzena. Návrhy pro zlepšení informovanosti a připravenosti obyvatelstva pomohou přiblížit danou problematiku obyvatelstvu a dosažené výsledky a závěry budou poskytnuty oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Abstract: The diploma thesis is focused on determination of perception of the nuclear power station Temelín as a potential source of a threat perceived by the population living in the area of emergency planning, and determination of perception of possible sources of threat to selected subjects, such as swimming pool, winter stadium, breweries, freezing plant, etc. located in the area of the town České Budějovice. The aim of the diploma thesis is also to find out and compare the level of the current state of awareness and preparedness of the population living in the area of emergency planning of the nuclear power station Temelín informed in particular by guides and calendars published by the authorization holder, and of the population living in the area of the town České Budějovice for the eventuality of emergence of an extraordinary event. The hypothesis of the diploma thesis assumed that awareness and preparedness of the population living in the area of emergency planning of the nuclear power station Temelín should be on higher level in comparison with the population living in the area of the town České Budějovice. It is evident from the results of the questionnaire enquiry that awareness of the population living in both these areas is approximately on the same level, and thus the hypothesis of the diploma thesis was not confirmed. The proposal for improving awareness and preparedness of the population will help to explain the issue given to the population, and results and conclusions will be provided to the Department of Crisis Management of the South Bohemian Regional Authority.

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, Jaderná elektrárna Temelín, město České Budějovice, připravenost obyvatelstva, informovanost obyvatelstva, dotazníkový průzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007
  • Zveřejnit od: 28. 5. 2007
  • Identifikátor: 7315

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Marta Spálenková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2007 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

GALEKOVÁ, Žaneta. Možné ohrožení a připravenost obyvatelstva k sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz