Theses 

Aktivizující metody ve výuce na 1. stupni ZŠ: případová studie třídy – Mgr. Lucie Míková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lucie Míková

Diplomová práce

Aktivizující metody ve výuce na 1. stupni ZŠ: případová studie třídy

Activating teaching methods in the primary school: a classroom case study

Anotace: Diplomová práce pojednává o uplatnění učení v pohybu v jednotlivých předmětech na prvním stupni základní školy. Teoretická část obsahuje obecnou definici učení a výukových metod, rozděluje aktivizující výukové metody, vysvětluje pojem učení v pohybu a ukazuje jeho zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Rovněž popisuje, kdo se sledovaným aktivizujícím prvkem již zabýval. Výzkumná část se zabývá učením v pohybu v jednotlivých předmětech, časem, který žáci učením v pohybu stráví, názorem učitele a žáků na tento aktivizující prvek. Výzkumné šetření ukázalo, že žáci mají v průběhu vyučování dostatek pohybu. Pohyb jako aktivizující prvek je kladně přijímán jak ze strany učitele, tak i ze strany žáků. Nebylo však prokázáno, že by učení v pohybu mělo vliv na oblíbenost předmětů. Na základě získaných výsledků bylo vyvozeno doporučení pro učitele.

Abstract: The Diploma Thesis describes the use of learning in motion in particular subjects in primary schools. The theoretical part contains the general definition of learning, the teaching methods and divides the activating teaching methods. It explains the concept of learning in motion and shows its inclusion in Framework of Education Programme for primary education. It also describes people who have already taken part in this matter. The research part focuses on learning in motion in particular subjects and shows the timet hat pupils spend learning in motion.It also points out teacher´s and pupil´s opinion about this activating element. The reasearch concluted, that pupils have enough motion during the lessons. This activating element is positively accepted by the teacher and pupils. However, it wasn´t prooved that learning in motion has influence on popularity of the subjects. The recommendation for teachers was based on acquired results.

Klíčová slova: Učení, styly učení, výukové metody, aktivizující výukové metody, učení v pohybu, rámcový vzdělávací program, alternativní vzdělávání.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:47, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz