Theses 

Hnutí Právo a literatura koncem 20. a počátku 21. století – Mgr. Markéta Klusoňová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Markéta Klusoňová, Ph.D.

Disertační práce

Hnutí Právo a literatura koncem 20. a počátku 21. století

Law and Literature Movement in the late 20th and early 21st century

Anotace: Tato disertační práce se zabývá citacemi krásné literatury v právním odůvodňování. Jejím cílem je prozkoumat, jak jsou tyto citace používány v soudní praxi. Důraz je přitom kladen na otázku jejich přesvědčivosti. První kapitola práce podává přehled současné situace v oblasti hnutí Law and Literature, a to jak ve světě, tak v České republice. Obsahuje také přehled teoretických zdrojů zaměřených na argumentaci krásnou literaturou. Druhá kapitola zkoumá způsoby, jimiž citace krásné literatury používaný českými soudy a Soudním dvorem Evropské unie. Tato kapitola obsahuje také stručné srovnání těchto praktik v České republice a před Soudním dvorem Evropské unie. V poslední kapitole jsou výsledky empirického výzkumu interpretovány z rétorického a právně-sociologického hlediska. Cílem této práce je ukázat, že citace literárních fikcí v soudním odůvodnění může zvýšit jeho přesvědčivost.

Abstract: This thesis deals with the citations of literary fictions in legal reasoning. It’s aim is to explore how are the citations of literary fictions used in the judicial practice. Persuasiveness of the use of these citations is emphasized. First chapter gives an account of the current situation of the Law and Literature movement, both worldwide and in the Czech Republic. It also provides an overview of theoretical sources focused on argumentation by literary fiction. Then the second chapter explores the ways in which the citations by literary fictions are used by the Czech courts and by the Court of justice of the European Union. This chapter provides a brief comparison of these practices in the Czech Republic and before the CJEU. In the last chapter, results of the empirical research introduced in the second chapter are interpreted from the rhetorical and socio-legal point of view. The goal of this thesis to to show that the citations of literary fictions in the judicial reasoning can make the reasoning more persuasive.

Klíčová slova: Literatura, umění, kultura, Law and Literature, Nová rétorika, odůvodňování, citace, soudní rozhodnutí, Perelman

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eduard Bárány, DrSc., doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz