Theses 

Marketing research of development potential in the area of residential living in a particular region – Bc. Marek Tkaczik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Tkaczik

Diplomová práce

Marketing research of development potential in the area of residential living in a particular region

Marketingový výzkum potenciálu rozvoje v oblasti výstavby individuálního bydlení ve vybraném regionu

Anotace: Práce je zaměřena na problematiku perspektiv rozvoje individuálního bydlení v rámci budoucího vývoje Moravskoslezského kraje. V práci jsou posuzovány budoucí klíčové aspekty, jež budou mít vliv na rozvoj výstavby v této oblasti. Po základním seznámení se zkoumanou problematikou a seznámením s použitými metodami výzkumu v teoretické části jsou v části praktické tyto metody výzkumu aplikovány. Je provedena analýza současných vnějších vlivů působících na tuto oblast a predikován další možný vývoj. Je provedeno zhodnocení produktu a popsány hlavní trendy budoucího vývoje produktu. Dále je provedena segmentace obyvatel kraje ve vazbě na předpokládanou změnu stávajícího způsobu bydlení u těchto skupin. V závěru práce je provedeno vyhodnocení zjištěných skutečností a proveden návrh možné marketingové strategie, vhodné k oslovení těchto cílových skupin.

Abstract: The Diploma thesis is focused on the issue of perspectives of development of the individual living in the context of the future development of the Moravian-Silesian region. In the thesis, there are considered future key aspects that will have an impact on the development of construction in this area. After the basic overview of the issues to be explored and presented with the methods of research in the theoretical part, the practical part applies these research methods. Analysis of the present external influences is made in this area, and predicted another possible development. There is an assessment of the product and described the main trends of future development of the product. Further segmentation of the population of the region is made in relation to the expected change in an existing housing for these groups. The conclusion contains the evaluation of the established facts and carried out possible marketing strategies appropriate to reach these target groups.

Klíčová slova: individuální bydlení, rodinný dům, dřevostavba, hypotéka, dotace

Keywords: individual housing, family house, wooden house, mortgage, grant

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/4664 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz