Theses 

Pracovní adaptace absolventů andragogiky v profesi personalisty. – Bc. Lucie Brunová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Brunová

Diplomová práce

Pracovní adaptace absolventů andragogiky v profesi personalisty.

Occupational adaptation of gradutes of adult education at the HR department

Anotace: Předmětem této magisterské diplomové práce je pracovní adaptace absolventů andragogiky v profesi personalisty. Práce si klade za cíl zjistit, jak absolventi oboru andragogika vnímají průběh své pracovní adaptace. Vzhledem k typu výzkumné otázky se jedná o kvalitativní výzkumné šetření. Obsahově je práce členěna na část teoretickou, metodologii výzkumu a empirickou část. V teoretické části jsou představeny teoretická východiska pracovní adaptace, tedy její oblasti, cíle, jednotlivé fáze adaptačního procesu, nástroje pracovní adaptace a aktéři. Empirická část obsahuje interpretaci získaných dat a odpověď na výzkumnou otázku. Konkrétně se zaměřuji na vnímání průběhu pracovní adaptace očima absolventů. Zajímá mě tedy, jak absolventi prožívají jednotlivé fáze adaptačního procesu, zejména jejich očekávání před nástupem do organizace, střet těchto očekávání s realitou, zapracování absolventů a jejich adaptovanost.

Abstract: Topic of this diploma thesis is occupational adaptation of graduates of adult education on the HR department. The aim of this thesis is to analyse the perception of adaptation by graduates. Content of this diploma thesis was divided into three parts, theoretical, methodological and empirical part. The theoretical part includes theoretical basis of occupational adaptation, its areas, phases of the adaptation process, adaptation tools and actors of occupational adaptation. The empirical part deals with the perception of adaptational phases. It focuses on the expectations of graduates before entering organization and their conflict with reality as well as perception of work readiness of graduates.

Klíčová slova: Adaptace, adaptace zaměstnanců, pracovní adaptace, proces adaptace, \vnímání adaptace, \adaptační program, absolventi, andragogika, personalistika, adaptation, adaptation of employees, occupational adaptation, adaptation process, perception of adaptation, adaptation program, graduates, adult education, HR department

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz