Theses 

Projevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředí – Bc. Milan HRUŠKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Milan HRUŠKA

Diplomová práce

Projevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředí

Manifestations of aggressive behaviour in children age and youth and the relationship to their developmental environment

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na projevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředí. Na základě poznatků z odborné literatury je zpracována teoretická část práce, která je zaměřena na agresi a agresivitu. Zabývá se základním dělením agrese a projevy agresivního chování u dětí a mládeže. Následuje pohled na rodinu a rodinné prostředí. Představuje důležité poznatky o výchově, analyzuje rodičovské styly výchovy a jaké rizikové konstelace v rodině mohou mít vliv na utváření agresivního chování dětí. Empirická část je zaměřena na cíle, metody, analýzu a výsledky kvalitativního výzkumu metodou případové studie. Výzkum byl postaven na analýze dokumentů a provedených rozhovorů s cílem popsat a porozumět vztahu při uplatňování výchovných stylů v rodinách a agresivních projevů u dětí a mládeže.

Abstract: The diploma thesis is focused on demonstrations of aggressive behaviour of children and the youth as well as their relations with educational environment. Based on knowledge from specialized literature, the theoretical part of the thesis is aimed at aggression and aggressivity. It deals with basic classification of aggression and aggressive behaviour demonstrations of children and the youth. An outlook of family and family environment follows. It introduces important knowledge about upbringing, analyses family upringing styles and what risk constellations inside a family can influence the beginning of childrens´ aggressive behaviour. The empiric part is focused on the aims, methods, analysis and results of a qualitative survey, using a case study method. The survey was based on documents and implemented interviews analysis, aiming at a description and understanding the relations between the usage of family upbringing styles and aggressive demonstrations of children and the youth.

Klíčová slova: agrese, agresivita, rodina, rodinné styly výchovy, sociálně-právní ochrana dětí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Glumbíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42964 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

HRUŠKA, Milan. Projevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz