Theses 

Zhodnocení vlivu hodnotových ukazatelů na tvorbu hodnoty vybraných českých firem – Martin Popp

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Martin Popp

Diplomová práce

Zhodnocení vlivu hodnotových ukazatelů na tvorbu hodnoty vybraných českých firem

Evaluation of the Influence of Value Indicators on the Value Creation of Selected Czech Companies

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu vybraných hodnotových ukazatelů na změnu hodnoty společnosti. Analyzováno je 10 vybraných společností obchodovaných na Pražské burze cenných papírů. V práci je zhodnocen vliv ukazatelů EVA a SVA na změnu hodnoty společnosti. Nejprve je vztah hodnocen grafickou analýzou, následně Pearsonovým, Spearmanovým a Kendallovým korelačním koeficientem, a také pomocí lineární regrese. Pro většinu firem nebyl zjištěn vztah mezi vybranými ukazateli a změnou hodnoty.

Abstract: The diploma thesis is focused on evaluation of influence of selected value indicators on the change of company value. There are analyzed 10 selected companies traded on the Prague Stock Exchange. This thesis evaluates the impact of EVA and SVA indicators on the change in company value. First, the relationship is evaluated by graphical analysis, followed by the Pearson, Spearman and Kendall correlation coefficients, as well as linear regression. For most companies, the relationship between the selected indicators and the change in value was not found.

Klíčová slova: Ekonomická, přidaná, hodnota, Shareholder, value, added, Tržní, Pearsonův, korelační, koeficient, Kendallovo, tau, Spearmanovo, rhó, Metoda, nejmenších, čtverců

Keywords: Economic, value, added, Shareholder, Market, Pearson's, correlation, coefficient, Kendall's, tau, Spearman's, rho, Least, square, method

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz