Theses 

Edukace seniorů s anémií – Bc. Miroslava Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Bc. Miroslava Nováková

Diplomová práce

Edukace seniorů s anémií

Education of seniors with anemia

Anotace: Diplomová práce zjišťuje způsob a formy edukace seniorů s anémií ve vybraném zdravotnickém zařízení. V teoretické části diplomové práce poskytuji náhled do problematiky anémie - diagnostiku, symptomy, léčbu se zaměřením na výživu a transfuzní terapii a její rizika. U edukace se zaměřuji na naplánování jednotlivých fází edukace edukátorem. Součástí diplomové práce je i výzkumné šetření provedené edukace a zjištění úrovně vědomostí seniorů o anémii a výživě při suplementaci železa. Pro sběr dat bylo využito dotazníkové šetření. Analýza a interpretace získaných dat poskytuje informace o způsobu a formách edukace seniorů zdravotnickým personálem. Diplomová práce poukazuje na rezervy a možnosti zlepšení v oblasti edukace seniorů ve zdravotnictví.

Abstract: This diploma thesis investigates the manner and forms of education of older people with anemia in a selected health care facility. In the theoretical part this thesis provides insight into the issue of anemia - diagnosis, symptoms, treatment with a focus on nutrition and transfusion therapy and its risks. The part about education focuses on the different stages of planning education by an educator. The thesis also includes research carried out to establish the level of education and knowledge of seniors about anemia and nutrition with iron supplements. A questionnaire was used for data collection. The analysis and interpretation of the acquired data provides information about the manner and forms of education of seniors by medical staff. The thesis shows the shortcomings and opportunities for improvement in the education of the elderly in health care.

Klíčová slova: anémie, senior, edukace, transfuzní terapie, výživa, vědomosti anemia, education, transfusion therapy, nutrition, knowledge

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 01:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz