Theses 

Stres a zvládání stresu – Bc. Jana Chvalinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Chvalinová

Bakalářská práce

Stres a zvládání stresu

Stress and stress management

Anotace: Bakalářská práce „Stres a zvládání stresu“ se věnuje problematice stresových situací v životě jedince a zvládání těchto situací. Teoretická část se zabývá třemi oblastmi, a to především definováním stresu, tím, jak se stres projevuje v životě jedince a tím, jak je stres zvládán. V části, která je věnována definování stresu lze nalézt jednotlivé definice stresu, to k čemu slouží, jaké fáze nastávají při jeho vyskytnutí, jaké mohou být důsledky působení stresu a také to, jak lze stres měřit. Druhá oblast teoretické části je věnována stresu v životě jedince. Tato část pojednává o konkrétních stresorech, o příznacích stresu, o rozdílech mezi stresem u žen a mužů a o stresu v interakci s dalšími životními faktory. Třetí oblast teoretické části poskytuje náhled do oblasti zvládání stresu, pojednává o jednotlivých možnostech zvládání stresu a shrnuje poznatky knižních autorů. V praktické části je zachycen vztah mezi jednotlivými typy osobností a stresem. Praktická část je zaměřena na 4 oblasti, a to na oblast toho, čím je stres vyvolán, jaké jsou projevy stresu, jak je zvládán a jaké životní faktory působí na zvládání stresu u jedince, žijícího v dnešní době. Jako výzkumná metoda byl použit dotazník, který byl sestaven na základě nabytých informací z části teoretické.

Abstract: Bachelor thesis „Stress and stress management“ deals with the issue of stress in the life of individual and stress management. The theoretical part is focused on three areas particularly by defining stress, how stress manifests itself in a life of individual and how is stress controlled. In the part which is dedicated to the definition of stress can be found individual definitions of stress, what stress serves for, which phases arise when the stress is occurred, what may be the consequences of stress and how can be stress measured. The second area of theoretical part deals with stress in the life of individual. This section discusses the specific stressors, the symptoms of stress, and the differences between stress by women and by men and stress in interaction with other life factors. The third area of theoretical part provides insight into stress management discusses the possibilities of managing stress and summarizes the findings of the scientists. In the practical part is captured the relationship between various personalities and stress. The practical part is focused on 4 areas, on the area of what is stress caused by, what are the effects of stress, how is stress managed, which life factors act on stress management for individual. As the research method was used the questionnaire, which was compiled on the basis of information, which were acquired in the theoretical part.

Klíčová slova: Stres, obranné mechanismy, emoce, úzkost, metody zvládání stresu, příčiny stresu, stres a zdraví, Stress, defense mechanisms, emotions, anxiety, methods of managing stress, causes of stress, stress and health

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz