Theses 

Analýza ukazatele přidané hodnoty – Bc. Viktor FAJTA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika

Bc. Viktor FAJTA

Diplomová práce

Analýza ukazatele přidané hodnoty

Analysis of the Economic Value Added

Anotace: Diplomová práce se zabývá popisem a testováním postupů pro výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA v České republice. První část je souhrnem používaných metod. Obsahuje výpočtové postupy pro stanovení parametrů, především nákladů na vlastní a cizí kapitál. Podrobně popsané jsou metody na určení nákladů na vlastní kapitál INFA a CAPM. Druhá část obsahuje analýzy EVA šesti českých podniků, které jsou doplněny vybranými poměrovými účetními ukazateli. Analýzy popisují finanční stabilitu podniků na základě EVA v rozmezí let 2007 až 2011. Jsou diskutovány vlivy jednotlivých parametrů na celkovou výši ukazatele a rozdíly způsobené použitím různých metod.

Abstract: This master thesis describes and tests procedures for calculating economic value added EVA in the Czech republic. The first part is a summary of commonly used methods. It contains procedures for calculating parameters, especially the cost of equity and the cost of loan capital. The methods for determining the cost of equity CAPM and INFA are described in detail. The second part contains analyses of EVA of six czech companies. These analyses are complemented by selected financial ratios. The analyses describe the financial stability of the companies on base of EVA between the years 2007 and 2011, discuss the influence of parameters on the overall value of EVA and register differences caused by using variety of methods.

Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota, EVA, náklady na vlastní kapitál, INFA, CAPM, finanční analýza, průměrné vážené náklady kapitálu, průměrné kapitálové náklady podniku, WACC

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48177 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

FAJTA, Viktor. Analýza ukazatele přidané hodnoty. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz