Theses 

Pracovní chování zaměstnanců v kontextu teorie vztahové vazby – Jan STŘELEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan STŘELEC

Bakalářská práce

Pracovní chování zaměstnanců v kontextu teorie vztahové vazby

Work Behavior of Employees in the Context of Attachment Theory

Anotace: Teorie vztahové vazby je slibným konstruktem k porozumění člověku a její aplikace proniká i do psychologie práce a organizace. Tato práce se věnuje specifickým oblastem z pracovního prostředí work-life balance, organizační oddanosti a pracovní mobilitě. Cílem bylo zmapovat oblasti v kontextu teorie vztahové vazby. Práce shrnuje dosavadní závěry výzkumů vztahové vazby v pracovním prostředí. V návaznosti na předchozí studie byl realizován výzkum kladoucí si za cíl rozšířit poznatky teorie ve vybraných oblastech. Výběrový soubor tvořily pedagožky základních škol. Metodami výzkumu byly dotazníkové šetření pomocí škály ECR a polostrukturovaný rozhovor. Práce tak kombinuje kvantitativní i kvalitativní přístup. Výsledky nasvědčují značnému významu teorie v pracovním prostředí a rozdílům v chování zaměstnanců dle stylů vztahové vazby ve všech oblastech výzkumu.

Abstract: Attachment theory is a promising construct for understanding human mind and its application to some extent permeates into psychology of work and organization. This thesis includes specific topics of workplace work-life balance, organizational commitment and job mobility. The aim of this thesis was to examine above mentioned topics in terms of attachment theory. Presented thesis reviews current research outcomes of attachment in the workplace. The goal of our research based on the current studies was to extend the understanding of attachment theory. Sample consisted of female middle school teachers. Experiences in Close Relationships Scale (ECR) and semi-structured interviews were used, combining quantitative and qualitative methods. Results suggest a considerable importance of application of attachment theory in the workplace and attachment style differences in all of the research topics.

Klíčová slova: teorie vztahové vazby, work-life balance, organizační oddanost, pracovní mobilita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

STŘELEC, Jan. Pracovní chování zaměstnanců v kontextu teorie vztahové vazby. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz