Theses 

Biopotraviny na českém trhu a jejich spotřeba – Bc. Veronika Magon

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Magon

Bachelor's thesis

Biopotraviny na českém trhu a jejich spotřeba

Organic food on the Czech market and their consumption

Anotácia: MAGON Veronika. Biopotraviny na českém trhu a jejich spotřeba. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. 70 stran. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout možný podnikatelský koncept v oblasti biopotravin, který by mohl mít potenciál a navrhnout jeho základní východiska a charakteristiky. Dílčím cílem bakalářské práce bylo zjistit preference zákazníků při nákupu bio potravin a následně tyto výstupy z výzkumu využít jako podklady pro návrh. Ke zpracování této práce bylo využito několik metod. V části teoretické byla primárně využita metoda deskripce, která byla založena na rešerši literárních zdrojů vážících se k dané problematice. V analytické části byly aplikovány metody primárního a sekundárního výzkumu. Jednak byl proveden kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření a dále byl proveden subjektivní kvalitativní výzkum metodou terénního průzkumu. Sekundární analýza provedená v práci vycházela z průzkumu internetu a byla aplikována metoda selekce. Vytvořený koncept bio restaurací BioREST navrhuje podmínky k založení pilotní restaurace v okresním městě Benešov, ve kterém byl proveden terénní průzkum. Návrh má z podnikatelského hlediska potenciál pro uplatnění v praxi a popisuje též základní principy fungování celého restauračního řetězce BioREST.

Abstract: MAGON Veronica. Bio products on the Czech market and their consumption [Bachelor´s dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague: 2016. 70 pages. The main objection of this bachelor´s dissertation was to design a feasible business concept concerned about bio that could have potential and to design it´s basic assumptions and characteristics. The partial objection of this bachelor´s dissertation was to find out customer preferences, which buy bio products and then to use the outputs of the research in the design. There were used a various methods in this dissertation. In the theoretical part there was mostly used a method of description, which was based on bibliographic research concerned about the studied topic. In the analytical part there were used methods of primary and secondary analysis. For the first quantitative research was conducted in the form of a questionnaire survey and then there was used a method of subjective qualitative research using field survey. The secondary analysis was based on internet research and a method of selection. A bio restaurant concept BioREST designed in this dissertation suggests the conditions for the establishment of a pilot restaurant in the district town of Benešov, where the field survey was conducted. From the business point of view the designed concept has a potential for practical use and it also describes the basic principles of the entire restaurant chain BioREST

Kľúčové slová: Benešov, biopotraviny, bioprodukty, marketing, restaurační koncept, zdravý životní styl.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedúci: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 6. 2019 12:37, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz