Marcela Kordeková

Diplomová práce

Analýza procesních parametrů napájecí vody teplárny

Analysis of process parameters of the feed water heating plant
Anotace:
Tématem předkládané diplomové práce je analýza procesních parametrů napájecí vody teplárny. V teplárně probíhá proces současné výroby tepla a elektřiny. Pro její životnost je zcela zásadní sledování kvality napájecí vody. Základní parametry (specifická vodivost, katexovaná vodivost, pH, koncentrace amoniaku a koncentrace kyslíku) byly v rámci diplomové práce sledovány na čtyřech místech teplárny a …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the analysis of process parameters of the feed water of the heating plant. In the heating plant the process of simultaneous heat and electricity production takes place. It is vital to monitor the quality of the feed water for the service life. The basic parameters (specific conductivity, cataxed conductivity, pH, concentration of ammonia and oxygen concentration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiřina Vontorová
  • Oponent: Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava