Bc. Eva Norková

Bakalářská práce

Úzkost a její souvislosti s osobnostními rysy a aspekty rodičovské výchovy v rané adolescenci

Anxiety and its relationship with personality traits and aspects of parenting in early adolescence
Anotace:
Tato práce se zabývá jedním z faktorů pro zdravý vývoj dítěte, a to konkrétně úzkostí. Hlavním cílem bylo zjistit, jak úzkost u dětí v adolescentním věku souvisí s osobnostními rysy a aspekty rodičovské výchovy. Jako sady prediktorů byly zvoleny osobnostní rysy pětifaktorového modelu osobnosti (extraverze, přívětivost, svědomitost, otevřenost vůči zkušenosti, neuroticismus) a aspekty rodičovské výchovy …více
Abstract:
The present thesis deals with one of the factors on which the child’s healthy developement depends on, specifically anxiety. The main goal of this study wasto explore the relationship between anxiety and personal traits of the five-factor model of personality (extraversion, agreeableness, conscientiousness, opennes to experience, neuroticism) and aspects of parenting. The data were drawn from the Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta