Viktor Vojtěch

Bakalářská práce

Tepelně izolační materiály v obvodových pláštích stavebních objektů

Thermal Insulation Materials in Curtain Walls of Buildings
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlastností tepelně izolačních materiálů použitých v obvodových pláštích stavebních objektů. Nejprve je shrnut vývoj požadavků na obvodové pláště staveb a dále jsou sepsány požadavky na zateplení konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti. Hlavní část práce je věnována tepelně izolačním materiálům, jejich vlastnostem, vhodnosti použití a jejich výhodám a nevýhodám …více
Abstract:
This bachelor thesis is interested in the evaluation of properties of thermal insulation materials used in the curtain walls of buildings. First, the thesis summarizes the development of requirements for curtain walls of buildings and there are written requirements for thermal insulation of constructions according to their fire safety. The main part of the thesis is devoted to the thermal insulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Miroslava Netopilová
  • Oponent: Tereza Česelská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu