Daniela Clemente

Diplomová práce

Vliv vybraných faktorů na výnosnost podílových fondů

The Impact of Chosen Factors on Mutual Fund Performance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných proměnných na průměrnou výnosnost pěti komoditních fondů v letech 2013-2017. Hlavním cílem diplomové práce je nalezení a posouzení vlivu vybraných faktorů na výnosnost komoditních fondů a sestavení statisticky významného lineárního regresního modelu metodou nejmenších čtverců. Vedlejším cílem je i seznámit čtenáře s kolektivním investováním, specificky pak …více
Abstract:
This master thesis deals with the influence of selected variables on average performance of five commodity funds in 2013 - 2017. The main aim of the thesis is to find and evaluate the impact of selected factors on the performance of commodity funds and to find a statistically meaningful least squares linear regression model. The secondary aim is to apprise readers of collective investment, specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance