Stanislav Adámek

Bachelor's thesis

Úspěšné virální video pro neziskovou organizaci v ČR

Successful viral video for nonprofit organization in Czech Republic

Anotácia:
Tato bakalářská práce na téma tvorby úspěšného virálního videa v neziskovém sektoru České republiky ze zaměřuje především na praktickou stránku věci. Zkoumá aplikace konkrétních zkušeností a poznatků lidí z oboru a snaží se z toho vyvodit užitečné závěry. Součástí práce je popis a přímý rozbor tvorby konkrétního úspěšného virálního videa, kterého je autor této práce rovněž autorem. Práce tak nabízí …viac
Abstract:
This bachelor thesis about creating succesful viral video for nonprofit organization in Czech republic focuses on practical point of view.It explores the utilization of particular experience and professional knowledge of relevant people and tries to deduce some useful conclusions. The part of the thesis is the description and analysis of creating of a particular successful viral video, which was created …viac
 

Kľúčové slová

internetové sociální sítě

Kľúčové slová

sociální média

Kľúčové slová

virální marketing

Kľúčové slová

video

Kľúčové slová

neziskové organizace
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedúci: Jan Látal
  • Oponent: Jan Pažin

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna