Dagmar Fišerová

Bakalářská práce

Komparace běžných účtů pro fyzické osoby v České republice

Comparison of the Current Accounts for Individuals in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je komparace běžných účtů nabízených bankami pro fyzické osoby v České republice a nalezení optimálního běžného účtu pro dva nadefinované klienty pomocí metod vícekriteriálního rozhodování. Bakalářská práce je rozdělena do tří obsahových částí, doplněných o úvod a závěr. Nejprve je vymezen a charakterizován běžný účet. V následující kapitole je popsána metodika vícekriteriálního …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the Current Accounts for Individuals offered by selected banks in the Czech Republic and to choose the Optimal Current Account for two defined clients by using the Multi – Criteria Decision Making methods. The thesis is divided into three parts, including also an introduction and a conclusion. First comes the definition and characterisation of the Current Account …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Miloslav Skupeň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava