Petra Langhammerová

Bakalářská práce

Průmyslové odpadní vody s obsahem kyanidů

Industrial Waste Water with a Cyanide Content
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována kyanidům v průmyslových odpadních vodách, jejich toxicitě, vlastnostem, metodám jejich degradace i analytickému stanovení. Práce rovněž popisuje způsoby čištění průmyslových odpadních vod, a to jak obecně, tak i na konkrétním příkladu vybraného podniku. V práci je popis konkrétních metod, jež by mohly vést k degradaci kyanidů, odzkoušených v reálných vodách ze zpracování …více
Abstract:
This thesis is devoted to cyanides in industrial waste waters, to their toxicity, properties, methods of their degradation and the analytical determination. The thesis describes methods of treating industrial wastewater, both in general and on the specific example of the chosen company. The thesis also provides the description of specific methods, which could lead to degradation of cyanides, well-proven …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Tereza Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou